De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: 1948 - 2008

60jaar mensenrechten

Op 10 december 1948 vond in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de ondertekening plaats van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze 'magna carta' legt de basisrechten van de hele mensheid vast in dertig artikels. 

Historisch belang

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is het beginpunt van de internationale wetgeving voor de mensenrechten, samen met het Handvest van de Verenigde Naties . Hoewel de Universele Verklaring juridisch niet bindend is, vormt ze de basis voor latere mensenrechtenverdragen die wel degelijk kracht van wet hebben. In 1950 bouwt het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM- pdf) erop verder. Tal van andere verdragen zullen volgen.

Vrouwenrechten

De term “mensenrechten” houdt in dat de rechten gelden voor iedere mens, om het even van welk geslacht. Daarom zijn de algemene mensenrechtenverdragen ook bruikbaar om de specifieke rechten van vrouwen en meisjes te beschermen. De Universele Verklaring bepaalt dat niemand gediscrimineerd mag worden op grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of om het even welke overtuiging, afkomst, bezit, geboorte of andere status.
Drie decennia na de Universele Verklaring kwam het VN-Vrouwenverdrag tot stand. In 1979 wordt het VN-Verdrag voor de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) ondertekend. Dit is het vlaggenschip van de juridische instrumenten voor de verdediging van vrouwenrechten. Het is er gekomen dankzij volgehouden internationaal lobbywerk van vrouwenrechtenactivisten.

RoSa publicaties

RoSa verslagen

Kritiek op de  Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

campagne Amnesty International 60 jaar rechten van de mens

Amnesty: 60 jaar universele verklaring van de rechten van de mens Eva Brems maakt de bedenking dat 'de mens' in de Universele Verklaring eigenlijk een blanke volwassen man is. De typische zaken waar vrouwen het slachtoffer van worden, zijn niet mee opgenomen in de tekst. Brems is hoogleraar Mensenrechten aan UGent en voorzitter van Amnesty International Vlaanderen. interview

Meer bij Amnesty:
Amnesty's encyclopedie van de mensenrechten  

Jubileum UVRM:

De Verenigde Naties vieren de 60ste verjaardag van de UVRM     
Zestigste verjaardag van de UVRM bij de FOD Buitenlandse Zaken

Meer weten ?