End poverty 2015Van 20 tot 22 september 2010 vindt in New York de VN-top over de Milleniumdoelstellingen plaats. Nog 5 jaar te gaan voor de officiële deadline van de milleniumdoelstellingen en er valt nog heel wat te realiseren. Onder het motto 'Keeping the promise' belooft de top een plan voor versnelde actie tussen nu en 2015 op te stellen.

Vrouwen en de milleniumdoelstellingen: hoe ver staan we?

In 2000 ondertekenden 189 VN-leden de Milleniumdoelstellingen: 8 afspraken voor een betere wereld. Niet alleen kunnen deze 8 beloftes voor vrouwen in de wereld het grote verschil maken, werken aan vrouwenrechten is een noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van de Milleniumdoelstellingen.

Hoever staan we vandaag?

De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling bekeek samen met Amnesty International , 11.11.11 , Le Monde Selon des Femmes en de Vrouwenraad , de vooruitgang door een genderbril. En ook Unifem stelde een stand van zaken op vanuit genderperspectief.

Leestip!
Gender in de Milleniumdoelstellingen voor Ontwikkeling 2000- 2015. 2010: Hoe ver staan we? Commissie Vrouwen en Ontwikkeling, 2010-pdf

Gender Equity: Key to Achieving the Millenium Development Goals, Unifem, 2010 -pdf

Armoede halveren

de eerste millenniumdoelstelling: halvering van de armoedeDOEL: het aantal mensen dat in armoede leeft is gehalveerd. Iedereen heeft waardig werk.

GENDER
  • van de 1.5 miljard mensen die met 1 dollar of minder moeten rondkomen is een meerderheid vrouw
  • teveel vrouwen in landen in ontwikkeling worden ingezet in tijdelijke, onzekere jobs
  • vrouwen hebben minder toegang tot land en middelen om het land te bewerken (kennis, materialen, geld, opleiding)
  • in heel wat landen worden vrouwen nog steeds benadeeld bij erfenisrechten, eigendomsrechten en familierecht (echtscheidingen)

Onderzoek wijst uit dat door het beleid af te stemmen op vrouwen armoede effectiever aangepakt kan worden dan bij een "genderneutraal" armoedebeleid. Het investeren in vrouwen en meisjes (onderwijs, gezondheidszorg, toegang tot middelen en jobs) heeft een onmiddellijk vermenigvuldigingseffect op de productiviteit, efficiëntie en duurzame groei van landen in ontwikkeling.

MEER:

RoSa Kwesties: Duurzame ontwikkeling:armoede

MDGs and Gender, Unifem, 2010: MDG 1

Progress of the word's women 2008/2009, UNIFEM, 2009. Chapter 4: Markets. -pdf

Onderwijs voor iedereen

de tweede millenniumdoelstelling: Onderwijs voor iedereenDOEL Alle kinderen in de wereld krijgen basisonderwijs

GENDER

Twee derde van de volwassen analfabeten zijn vrouwen, 57% van de niet schoolgaande kinderen zijn meisjes. De laatste jaren werden er (ondermeer onder stimulans van de milleniumdoelstellingen) serieuze inspanningen geleverd om de scholingsgraad van meisjes te verhogen. Vandaag gaat 9 op 10 meisjes wereldwijd naar de lagere school. Een goede zaak, maar dit is slechts een eerste stap. Nog veel te weinig meisjes in landen in ontwikkeling krijgen secundaire of hogere scholing. Slechts 23% van de meisjes in Sub-Saraha Afrika gaat naar een middelbare school.

MEER

RoSa Kwestie: duurzame ontwikkeling: onderwijs

MDGs and Gender, Unifem, 2010: MDG 2

Progress of the word's women 2008/2009, UNIFEM, 2009. Chapter 3: Services.-pdf

Vrouwen en Mannen gelijk

de derde millenniumdoelstelling: vrouwen en mannen gelijkDOEL: meisjes moeten net zo vaak naar school als jongens. De genderkloof in het onderwijs is verdwenen

GENDER

Dit is dè genderdoelstelling, toch werd er maar één concreet doel geformuleerd: gelijke onderwijskansen. Andere domeinen werden wel opgenomen als indicator, maar hier werden geen streefdoelen geformuleerd:

Onderwijs :Voor wat het basisonderwijs betreft (zie MDG2) worden er veel inspanningen gedaan, in het secundair of voortgezet onderwijs is nog heel wat werk aan de winkel.

Politieke participatie :Het aantal vrouwen in parlementen is de laatste jaren gestegen, maar de regionale gemiddelden blijven onder de 20%.

Arbeidsparticipatie : Als indicator wordt vooral de tewerkstelling van vrouwen in de niet-agrarische sector bekeken. Sinds 1990 is de vrouwelijke tewerkstelling in niet agrarische sectoren lichtjes toegenomen. Maar ook hier is er nog heel wat werk aan de winkel. In het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Azië, heeft slechts 1 vrouw op vier mannen een betaalde job buiten de landbouw. In Sub-Sahara Afrika is dat één vrouw voor elke drie mannen.

MEER:

Thematic Paper on MDG3: Promote Gender Equality and Empower Women, Unifem, 2010 - pdf

MDGs and Gender, Unifem, 2010: MDG 3

RoSa Kwesties

Minder kindersterfte

de vierde  millenniumdoelstelling: Minder kindersterfteDOEL:In 1990 stierven 13 miljoen kinderen in de armste landen, vaak door makkelijk te genezen ziektes. In 2015 zijn dat er hooguit 4 miljoen.

GENDER

De sterftecijfers van meisjes zijn een goede indicator voor gendergelijkheid en vrouwenrechten. Niet alleen zijn de oorzaken van kindersterfte (ziekte, ondervoeding) gekoppeld aan de gezondheid van vrouwen en hun onderwijsniveau, een genderkloof in kindersterftecijfers is veelbetekenend voor de positie van de vrouw.

  • De kans op kindersterfte daalt met 8% voor elk jaar dat hun moeders school liepen
  • Elk jaar worden 2.7 miljoen baby's dood geboren door slechte zorg voor de moeder bij zwangerschap en bevalling
  • De gezondheidstoestand van kinderen is rechtstreeks verbonden met de status en gezondheidstoestand van hun moeders
  • Gemeenschappen waar jongens traditioneel meer gewaardeerd worden dan meisjes kampen met het probleem van selectieve abortus en kindermoord bij meisjes
  • Bij zorg en opvoeding wordt er vaak voorrang gegeven aan jongetjes
MEER

MDGs and Gender, Unifem, 2010: MDG 4

A Fair change at life. Why equity matters for child mortality, Save the Children, 2010 -pdf

Minder Moedersterfte

de vijfde millenniumdoelstelling: minder moedersterfteDOEL:Zwanger zijn is gevaarlijk: maar liefst een half miljoen vrouwen per jaar stierven eraan! Dat aantal ligt in 2015 driekwart lager.

GENDER

Sinds 1990 is het aantal vrouwen dat sterft tijdens de bevalling of zwangerschap met een derde gedaald. De geboekte vooruitgang is er dankzij een betere opleiding van vrouwen en betere gezondheidsvoorzieningen. Ondanks deze vooruitgang zijn we nog ver af van het tegen 2015 beloofde doel.

Vooral in Sub-Sahara Afrika is de situatie nog erg alarmerend: 1 op 22 vrouwen in deze regio sterft als gevolg van een zwangerschap.

Moedersterfte is sterk verbonden met armoede. Het terugdringen van moedersterfte moet op verschillende fronten aangepakt worden: betere toegang tot gezondheidszorg, toegang tot anticonceptie, opleiding en informeren van vrouwen, toegang tot familie planning, ...

MEER:

Trends in Maternal Morality 1990 -2008, WHO, 2010 - pdf

MDGs and Gender, Unifem, 2010: MDG 5

Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes

Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektesDOEL: De verspreiding van hiv/aids en andere ziekten zoals malaria en tbc, stopt. Het aantal nieuwe besmettingen neemt af.

GENDER

Vrouwen maken ongeveer de helft uit van de mensen die met hiv besmet zijn. In Sub-Sahara Afrika zijn 60% van de mensen die leven met HIV, vrouwen.

Geweld tegen vrouwen en meisjes vormt een van de hoofdoorzaken van de stijgende epidemie. De kans op HIV overdracht is hoger bij gewelddadig contact.

Condoomgebruik is de meest efficiënte manier om een seksueel overdraagbare besmetting te voorkomen. Miljoenen vrouwen kunnen het gebruik van een condoom echter niet zomaar afdwingen. Ze hebben binnen hun relaties die beslissingsmacht niet, of ze voelen zich gedwongen te kiezen tussen hun godsdienst en hun gezondheid. Als de vrouwen besmet raken worden ze extra gestigmatiseerd omdat de ziekte geassocieerd wordt met druggebruik en prostitutie.

Economische of sociale afhankelijkheid van mannen, gebrekkige toegang tot onderwijs of de arbeidsmarkt zijn allemaal factoren die de kwetsbaarheid van deze vrouwen verhogen. Ook voor de preventie van AIDS is werken aan vrouwenrechten cruciaal.

MEER

RoSa: Gendergelijkheid en HIV

Factsheet Women, Girls and HIV , Unaids, 2010, pdf

MDGs and Gender, Unifem, 2010: MDG 6

Duurzaam leefmilieu

Duurzaam leefmilieuDOEL:Het aantal mensen dat geen schoon drinkwater en sanitair heeft is gehalveerd. Met een duurzaam milieubeleid gaan we onder andereontbossing, klimaatverandering en het verdwijnen van soorten tegen.

GENDER

Door de taakverdeling tussen mannen en vrouwen wereldwijd spelen vrouwen een sleutelrol in de voedsel-, water- en brandstofvoorziening van hun gemeenschap. Tot 90% van het voedsel voor de arme plattelandsbevolking in het Zuiden komt van kleinschalige landbouw van vrouwen. Dus zijn het vooral de vrouwen die afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen: water, brandhout, landbouwgrond, grasland, visgronden. Bij verstoring van ecosystemen en klimaatverandering worden zij dan ook extra hard getroffen.

Door hun specifieke taken hebben vrouwen een unieke kennis van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen verworven. Vrouwen hebben andere inzichten, prioriteiten en eisen ten aanzien van gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Vrouwen zijn innovatief en creatief in het bedenken van duurzame oplossingen omdat de voedsel-, water- en energievoorziening hun probleem is, omdat zij ervaring hebben op dat gebied. Vrouwen moeten actief betrokken worden bij het uittekenen van ontwikkelingsprojecten.

MEER

RoSa Kwestie: Duurzame ontwikkeling: Hulpbronnen - Klimaat

MDGs and Gender, Unifem, 2010: MDG 7

UICN: Gender and Environment 

een mondiaal partnerschap sluiten voor ontwikkeling

een mondiaal partnerschap sluiten voor ontwikkelingDOEL: Niet alleen het Zuiden werkt aan de Millenniumdoelen, ook de rijke landen zetten hun beste beentje voor. Dat doen we niet alleen door geld te geven. We voeren ook eerlijke handel, we zorgen voor betaalbare medicijnen en we schelden oude schulden kwijt

GENDER

Voor alle Milleniumdoelstellingen speelt gender een doorslaggevende rol en valt er nog heel wat vooruitgang te boeken om de genderkloof te dichten. De boodschap voor internationale hulporganisaties en overheden is dus duidelijk: Investeren in gendergelijkheid en empowerment van vrouwen is essentieel voor het bereiken van de MDGs.

MEER

MDGs and Gender, Unifem, 2010: MDG 8

Noot:

Doelen zoals geformuleerd door: 2015, de tijd loopt, brochure, 2010. 

Meer Lezen:

Rapporten

Gender Equity: Key to Achieving the Millenium Development Goals, Unifem, 2010 -pdf

The Millenium Development Goals Report 2010, VN, 201- pdf

Making MDGs better work for women, Unifem, 2010- pdf

Links

2015 De tijd loopt

Wachtnacht

Officiële site VN-top over de Milleniumdoelstellingen