RoSa

logo rosa bisUPDATE 27/05/2020: Vanaf 2 juni zal de RoSa-bibliotheek opnieuw geopend zijn, weliswaar enkel op afspraak en enkel voor het binnen brengen of ontlenen van boeken. Contacteer ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om een afspraak te maken. Dezelfde regeling zal gelden voor juli en augustus. Check regelmatig de informatie op de website en onze andere communicatiekanalen (Facebook, Twitter, Instagram) voor updates. Voor dringende vragen kan je terecht op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Versie mei 2018

RoSa vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy.
We doen er dan ook alles aan om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens die we verzamelen en verwerken.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe ermee omgegaan wordt.

RoSa vzw handelt naar de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RoSa vzw  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

RoSa vzw
Zennestraat 30
1000 Brussel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon : 02 511 56 22

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Uw persoonsgegevens worden door RoSa vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

 • Ledenadministratie bibliotheek (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van RoSa vzw (uitvoering overeenkomst)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang)
 • Statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum i.f.v.  gerichte communicatie
 • M.b.t waarborg en boetes: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling
 • Kopie identiteitskaart voor bewijs identiteit
 • Analytics: geografische en demografische gegevens, ip-adres

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • boekhouding en betalingen

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten (of zullen dat in de nabije toekomst doen) waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

RoSa vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor de bibliotheek bijvoorbeeld worden uw gegevens bewaard tot 5 jaar nadat u voor de laatste keer een boek geleend hebt. Voor nieuwsbrieven bewaren we uw gegevens tot u zich uitschrijft. Gegevens van bezoekers worden enkel bewaard voor anonieme statistieken die we aan de overheid rapporteren i.f.v. subsidies.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens RoSa vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.  

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.
U kan ons ook contacteren via de contactpagina op deze website.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijziging privacyverklaring

RoSa vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Belangrijke aanpassingen zullen via de website of e-mail gecommuniceerd worden.

RoSa jarigLees alles over RoSa's geschiedenis, van bij het rijpen van het idee in 1976 voor het opstarten van een documentatiecentrum, over de oprichting van RoSa en de belangrijkste mijlpalen, tot aan de verwezenlijkingen bij het verlaten van de twintigste eeuw.

De terminologie waarmee over gender wordt gesproken, vind je hier op een rijtje met een woordje uitleg.

Directe (sekse)discriminatie 

Wanneer iemand minder gunstig behandeld omdat hij/zij man/vrouw is, spreekt men van directe sekse discriminatie.

Democratisch tekort 

Dat is een situatie die ontstaat wanneer een groep in de samenleving niet evenredig vertegenwoordigd is in de besluitvorming. Die groep, bijvoorbeeld werkende moeders, zal daardoor minder sterk kunnen doorwegen op het beleid dan dit volgens hun aantal zou moeten. Dat vermindert de democratische legitimiteit (geldigheid) van het beleid. Een andere naam voor die situatie is 'democratisch deficit'.

Ecofeminisme 

Ecofeministen leggen de link tussen de vrouwenbeweging en de ecologische beweging vanuit de overtuiging dat er een gelijkaardig principe in werking is bij de verwaarlozing van de aarde en onderdrukking van de vrouw. Zij stellen het dualisme natuur-cultuur in vraag en streven naar een harmoniemodel waarbij de nadruk wordt gelegd op de onderlinge verbondenheid van de elementen. Het ecofeminisme heeft vertakkingen naar het christenfeminisme waarbinnen het de vorm krijgt van reflectie over de zorg voor de aarde en de natuur als godsschepping, spiritualiteit (godinnencultus) en dierenrechtenactivisme.

Empowerment 

als individu of als groep meer macht verwerven om beslissingen te nemen en keuzes te maken, om zelf je problemen op te lossen en dingen te verwezenlijken of te veranderen. Empowerment houdt ook in dat je als individu of als groep meer toegang hebt tot en meer controle over de economische middelen (kapitaal, grond, ..), dat je meer kent en kunt (know-how) en meer macht hebt om het politieke en sociale beleid te beïnvloeden. 

Gelijkheidsdenken 

zijn de biologische verschillen tussen vrouwen en mannen van belang of niet? Feministische theoretici zijn het er niet over eens. Aanhangers van het gelijkheidsdenken zien geen verschillen die onoverkomelijk zijn: gelijkwaardigheid komt voort uit gelijkheid. Mannen en vrouwen zijn gelijk, ze hebben gelijke rechten en plichten. Eens alle discriminaties weggewerkt zijn, hebben vrouwen en mannen een gelijke uitgangspositie en staat niets hun gelijkwaardigheid nog in de weg. Zie ook verschildenken.

Gender 

Gender vs sekse 

Sekse = het biologisch geslacht: biologische verschillen tussen mannen en vrouwen.  Ze zijn universeel en (meestal) onveranderlijk.

Gender = het sociaal geslacht: de ideeën en verwachtingen rond ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’. Deze zijn sociaal en cultureel bepaald en worden voortdurend veranderd, verfijnd en bijgeschaafd.

Gender is een sociale constructie

Gender vestigt er de aandacht op dat biologische verschillen vaak vertaald worden in sociale ongelijkheid waardoor vrouwen en meisjes als een gevolg van stilzwijgende afspraken en normen, die op een bepaald moment, in een bepaalde samenleving worden gemaakt, in een ondergeschikte positie ten opzichte van mannen en jongens worden geduwd.

Gender speelt op drie niveaus:

1. Het is een onderdeel van je identiteit. Traditionele ideeën rond vrouwelijkheid en mannelijkheid spelen een rol bij je zelfbeeld en bij het beeld dat anderen van je hebben.

2. Gender is een vorm van sociale organisatie.
De man-vrouw tegenstelling geldt als ordeningsprincipe in onze samenleving.
3. Gender heeft een normerende functie.
Opvattingen rond mannen en vrouwen bepalen de manier waarop onze samenleving genormeerd is. Die traditionele opvattingen sluipen, vaak onbewust, binnen in de regelgeving, in beleidsmaatregelen, enz...

Gendergelijkheid 

= 'gender equality', niet 'gender equity'.(Vastgelegd in Peking Actieplatform 1995). Gendergelijkheid betekent dat de rechten, verantwoordelijkheden en de kansen van individuen niet afhangen van hun geslacht. Gelijkheid betekent niet 'hetzelfde zijn'. Gendergelijkheid houdt in dat de belangen, noden en ervaringen van vrouwen en mannen (die erg kunnen verschillen doordat de toegewezen rollen en verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen ook erg kunnen verschillen) evenveel gewicht krijgen bij het beleid en in de samenleving als geheel. 

Genderrollen  

verwijst naar het geheel van sociale rollen (incl. familiale rol, beroep, activiteiten, uiterlijk, gedrag,...) die als sociaal gepast en gangbaar worden beschouwd voor individuen van een specifieke sekse (man of vrouw) in een specifieke cultuur. Deze genderrollen variëren tussen culturen en doorheen de tijd.  

Genitale verminking 

Bij meisjes en vrouwen, meestal uit Afrikaanse landen, wordt het geslachtsorgaan gedeeltelijk verwijderd en bijna helemaal dichtgemaakt. Het is een eeuwenoud gebruik dat de seksualiteit van vrouwen wil onderdrukken. De ingreep geeft problemen bij urineren, menstrueren en bevallen. Het brengt het leven van vrouwen in gevaar en is al in veel landen bij wet verboden.

Glazen Plafond 

De onzichtbare barrière waardoor vrouwen geen toegang hebben tot leidinggevende functies in bedrijven/organisaties waar mannen het voor het zeggen hebben.

Indirecte (sekse)discriminatie 

wanneer maatregelen, wetten, situaties die op het eerste gezicht neutraal zijn, een nadelig effect hebben op iemand vanwege haar of zijn geslacht.

Intersectionaliteit (of: kruispuntdenken) 

het feit dat de maatschappelijke positie van mensen en vormen van discriminatie worden bepaald door een combinatie van posities die we innemen in de samenleving, zoals gender, etniciteit en klasse. Deze posities beïnvloeden en versterken elkaar.

Mainstreaming 

Als het bestaande beleid op àlle domeinen rekening houdt met genderverschillen of met andere verschillen doet het aan mainstreaming. Niet alleen het ministerie van emancipatie of gelijke kansen houdt zich dan bezig met het bevorderen van gelijke kansen. Alle ministeries moeten in hun beleid gelijke kansen bevorderen. Dat betekent dat ze niet alleen directe, maar ook indirecte discriminatie moeten opsporen en/of tegengaan in de maatregelen die ze treffen.

Paritaire democratie 

is de evenwichtige samenstelling van alle politieke besluitorganen. Een evenwichtige samenstelling wat vrouwen en mannen betreft is een weergave van de verhouding in de samenleving: de helft vrouwen en de helft mannen. In België zijn de laatste jaren enkele wetten gestemd die het bereiken van de paritaire democratie moeten versnellen via quota's. Die quota's bepalen bijvoorbeeld hoeveel vrouwen er verplicht op een verkiezingslijst moeten staan of hoeveel vrouwen er minstens in bepaalde adviesraden moeten zitten. Die wetten zijn een voorbeeld van positieve discriminatie.

Patriarchaat 

Patriarchaat gaat over macht en dominantie. Kortweg bedoelt men met het patriarchaat een samenleving waar mannen het voor het zeggen hebben.
Een patriarchaal georganiseerde maatschappij impliceert dat mannen machtsposities innemen in alle belangrijke instellingen van de maatschappij en dat vrouwen geen toegang hebben tot diezelfde machtsposities. Dit betekent niet dat vrouwen geen macht hebben of geen rechten, het betekent enkel dat ze minder macht en rechten hebben dan mannen.
Om de meer verborgen patriachale tactieken die dit mogelijk maken te ontmaskeren, gebruikt men het begrip gender.
Om die ongelijke machtsverhoudingen recht te trekken doet men aan mainstreaming en benadrukken feministen het belang van gelijke kansen.

Privé-openbaar debat 

Door een historisch gegroeide tegenstelling tussen het private en het openbare of publieke leven in onze samenleving, worden feitelijke ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in stand gehouden. In onze Westerse burgerlijke samenleving bestaat die tegenstelling sinds de 19e eeuw. Tot het publieke leven behoren politiek, economie, cultuur. Het private leven is het domein van de zorg, de opvoeding, de huishoudelijke taken. Lange tijd was die scheiding strikt geslachtsgebonden: de werknemer-man tegenover de huishoudster-zorgende vrouw. Dat zogenaamde kostwinnersmodel begon af te takelen doordat vrouwen in de tweede helft van de twintigste eeuw meer en meer buitenshuis gingen werken en dus ook deelnamen aan het openbare leven. Toch is die scheiding niet volledig verdwenen en zorgt ze voor (feitelijke) ongelijkheden. Vrouwen kunnen niet op dezelfde manier deelnemen aan het openbare leven omdat zij nog altijd het leeuwendeel van de taken uit het private leven op zich nemen. Met andere woorden: vrouwen doen nog altijd de meeste huishoudelijke taken en hebben dus minder tijd vrij om zich waar te maken op de arbeidsmarkt, in de politiek, op alle domeinen van het openbare leven.

Positieve discriminatie 

beleidsmaatregelen die een achtergestelde groep uit de samenleving wil bevoordelen (vrouwen, etnische minderheden, enzovoort) en bestaande discriminaties wegwerken.

Reproductieve rechten 

het recht om in alle vrijheid te bepalen hoeveel kinderen je wil, wanneer je die wil, met welke tussenpozen, en of je wel kinderen wil. Het begrip houdt ook in dat iedereen recht heeft op respectvolle en volledige seksuele voorlichting, op betaalbare voorbehoedsmiddelen, op de vrijheid om een verantwoorde keuze te maken in verband met abortus  en om die in veilige omstandigheden te laten doen. Het betekent ook dat je recht hebt op veilig vrijen, zonder risico op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa, hiv/aids) en op goede medische begeleiding als je zwanger bent of gaat bevallen.

Rolpatronen 

gedragspatronen die verschillend zijn voor vrouwen en mannen.

Roldoorbreking 

het doorbreken van die traditionele taakverdeling (rolpatronen) tussen mannen en vrouwen.

Seksesegratie op de arbeidsmarkt 

op de arbeidsmarkt zijn vrouwen niet in alle beroepen en op alle functieniveau's even goed vertegenwoordigd. Horizontale segregatie betekent dat vrouwen een beperkter aantal beroepen uitoefenen dan mannen, verticale segregatie betekent dat er meer vrouwen aanwezig zijn in de lagere functieniveau's.

Soa 

een letterwoord voor : seksueel overdraagbare aandoeningen, een verzamelnaam voor besmettelijke ziekten die je kunt oplopen door seksueel contact. Meer uitleg

Socialisatie 

het leerproces waarbij maatschappelijke normen en waarden worden aangeleerd, ook rolpatronen en opvattingen over gender.

Verschildenken 

zijn de biologische verschillen tussen vrouwen en mannen van belang of niet? Feministische theoretici zijn het er niet over eens. Aanhangers van het verschildenken leggen de nadruk op de fundamentele verschillen tussen vrouwen en mannen. Aangezien die verschillen onveranderlijk zijn, dient het beleid rekening te houden met de verschillende behoeften van vrouwen en mannen. Vrouwen en mannen zijn dus niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Zie ook gelijkheidsdenken.

Opmerking

Meer termverklaring vind je in de uitgave van de EU Gelijke kansen in 100 woorden (RoSa exemplaarnummer V3/0228)

RoSa jarigOp 26 oktober is RoSa vzw jarig! Tijd dus om de geschiedenis van ons documentatiecentrum in de kijker te zetten. Lees RoSa's verhaal.

Uitgelezen is het driemaandelijkse tijdschrift van RoSa vzw. In elk nummer bieden we je een verscheidenheid van artikels die actuele of historische onderwerpen met genderinvalshoek belichten. Ontdek nu het vierde nummer van 2014 dat tevens het allerlaatste nummer van Uitgelezen is in de huidige format.

Met pijn in het hart wordt in 2015 afscheid genomen van de papieren Uitgelezen. Na 20 jaargangen willen we Uitgelezen als digitale nieuwsbrief een tweede leven geven. Naar trouwe gewoonte blijven wij u op de hoogte houden van de nieuwste aanwinsten in de RoSa-bibliotheek, geven we boekbesprekingen, thematische literatuurlijsten en didactisch en roldoorbrekend materiaal bestemd voor alle onderwijsniveaus.

jg.20, nr.4, 2014

 • Interview met Grace Kwinjeh, voorvechtster van vrouwenrechten in Zimbabwe
  Helena Bonte
 • Gender en gaming
  Tim Visser
 • 43ste vrouwendag
  Sofie De Graeve

jg.20, nr.3, 2014

 • “Ja’i soif d’un grand ciel”. De carrière van landschapschilderes Louise Heger in het negentiende-eeuwse België
  Eline Sciot
 • De vertegenwoordiging van moslimvrouwen: Het hoofddoekendebat in Nederlandstalig en Franstalig Belgiëf
  Eline Severs
 • Academische vaders, organisatiecultuur en ouderschapsverlof: gescheiden sferen?
  Jolien Voorspoels
 • Feminisme als kaleidoscoop: een bijdrage van het islamitisch feminisme aan de Vlaamse vrouwenbeweging
  Eline Huygens

jg.20, nr.1, 2014

jg.19, nr.4, 2013

jg.19, nr.3, 2013

jg.19, nr.2, 2013

jg.19, nr.1, 2013

jg.18, nr.3 & 4, 2012

jg.18, nr.2, 2012

jg.18, nr.1, 2012

jg.17, nr. 4, 2011

jg.17, nr. 3, 2011

jg. 17, nr. 2, 2011

jg. 17, nr. 1, 2011

jg. 16, nr.4, 2010

jg. 16, nr.3, 2010

jg. 16, nr.2, 2010

jg. 16, nr.1, 2010

jg. 15, nr.4, 2009

jg. 15, nr. 3, 2009

jg. 15, nr. 2, 2009

jg. 15, nr. 1, 2009

jg. 14, nr. 4, 2008

jg. 14, nr. 3, 2008

jg. 14, nr. 2, 2008

jg. 14, nr. 1, 2008

jg. 13, nr. 4, 2007

jg. 13, nr. 3, 2007

jg. 13, nr. 2, 2007

jg. 13, nr. 1, 2007 

jg. 12, nr. 4, 2006

jg. 12, nr. 3, 2006

jg. 12, nr. 2, 2006

jg. 12, nr. 1, 2006

jg. 11, nr. 4, 2005

jg. 11, nr. 3, 2005

jg. 11, nr. 2, 2005

jg. 11, nr. 1, 2005

jg. 10, nr. 4, 2004

jg. 10, nr. 3, 2004

jg. 10, nr. 2, 2004

jg. 10, nr. 1, 2004

jg. 9, nr.4, 2003

jg. 9, nr.3, 2003

jg. 9, nr.2, 2003

jg. 9, nr. 1, 2003

jg. 8, nr. 4, 2002

jg. 8, nr. 3, 2002

jg. 8, nr. 2, 2002

jg. 8, nr. 1, 2002

jg. 7, nr. 4, 2001

jg. 7, nr. 3, 2001

Doorheen haar geschiedenis heeft RoSa een aantal interessante publicaties uitgebracht.


RoSa Adressengids

Op zoek naar een adres?

De RoSa adressengids - pdf groepeert adressen van (hoofdzakelijk Nederlandstalige) organisaties met een activiteiten- of dienstenaanbod voor vrouwen. In totaal zijn een tweehonderdtal alfabetisch gerangschikte organisaties in deze gids opgenomen.

De volledige gids, met doorklikbare adressen, kunt u online raadplegen. De gids wordt regelmatig up to date gebracht. Ga naar de adressengids - pdf.

De adressen staan alfabetisch op naam. Je kan ook in de gids zoeken op trefwoord (zie trefwoordenregister op pagina 49 van de lijst) of op gemeente.
Eens geopend, kan je makkelijk in de gids zoeken door op het verrekijkertje te klikken.

Verhuisd?

We proberen onze gids doorlopend up to date te houden. Wil je een organisatie toevoegen of zijn jullie onlangs verhuisd? Contacteer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om je gegevens aan te passen. 

Links

naar de sites van de vrouwenorganisaties vind je terug op onze linkenpagina.


Brochures voor alleenstaande ouders

alleenstaande ouders folders

www.alleenstaandeouder.be is een website die op een overzichtelijke manier zoveel mogelijk informatie bundelt die interessant is voor alleenstaande ouders.

Omdat we deze informatie zo breed mogelijk willen aanbieden en omdat niet iedereen op elk moment op internet kan, hebben we die informatie in zes kleine brochures laten verschijnen. De brochures werden in 2006 gedrukt. Ze zijn thematisch samengesteld. 

Volgende thema's komen aan bod:

alleenstaande ouders folder achterkant

 • Scheiden doet lijden: hoe ga je om met een overlijden of met een (echt)scheiding
 • Je geld: vragen over belastingen? tips over hoe je je budget beter beheert en hoe je voor minder geld meer krijgt.
 • De kinderen: hoe organiseer je kinderopvang? Wat moet je weten over je kinderen en de school? Vragen over de opvoeding van je kinderen.
 • Hulp in het huishouden en Gezondheid: met informatie over hoe je gezond blijft, waar je terecht kan met gezondheidsproblemen en waar je hulp in het huishouden kan vinden.
 • Werken: wie helpt je bij het vinden van werk? Wat als je niet meer werkt? Wil je aan de slag als zelfstandige?
 • Wonen: alles wat je moet weten als je een woning wil huren of kopen.

De brochures zijn jammer genoeg niet meer in voorraad. Ze zijn wel nog raadpleegbaar in de RoSa-bibliotheek.


Cherchez la Femme

Ter gelegenheid van haar twintigste verjaardag stelde documentatiecentrum RoSa een gids (NL en FR) samen, Cherchez la femme, boordevol leuke weetjes en pittige anekdotes, onthullende verhalen en verrassende informatie over vrouwen in het Brusselse verleden

Waarover?

Cover Cherchez la FemmeCherchez la femme plaatst locaties uit de ‘verborgen’ geschiedenis van vrouwen in de kijker: het parlement, de Ligue Belge du Droit des Femmes, het begijnhof. Het zijn historische monumenten waar de klassieke geschiedschrijving een onvolledig of vertekend beeld van geeft of gewoonweg geen aandacht aan besteedt.

Op andere plaatsen komt aan het licht met welke hardnekkigheid onze geschiedenis vrouwen heeft voorgesteld als wezens die ondergeschikt zijn aan de man en hoezeer hun aanwezigheid in het stadbeeld verwaarloosd werd: het beeldenparkje van de Kleine Zavel, het monument ter ere van koningin Elisabeth, de Brusselse mystica Bloemardinne.

Maar Cherchez la femme onthult ook zeldzame pareltjes uit het vrouwelijke artistieke verleden, zoals in het Museum voor Schone Kunsten of het Museum Van Buuren.

Verder reconstrueert Cherchez la femme het ware verhaal van groepen vrouwen die in de geschiedenis anoniem bleven: begijnen, kluizenaressen, arbeidsters, prostituees…

Tenslotte worden ook die plaatsen niet onvermeld gelaten die vandaag belangrijke centra voor vrouweninformatie zijn.

Wat?

Cherchez la femme bevat een kleine en een grote vrouwenwandeling. De kleine wandeling speelt zich af in de Brusselse binnenstad en bestaat uit een volledig uitgestippeld parcours, dat start aan de Kleine Zavel en eindigt aan het Groot Begijnhof. Onderweg staan we stil bij een vijfentwintigtal haltes.

De grote vrouwenwandeling bevat een lijst met suggesties van interessante sites buiten het stadscentrum. Hierbij wordt telkens aangegeven hoe je er met het openbaar vervoer kan geraken en wanneer je ze kan bezoeken. Bij elke halte wordt een stevig woordje uitleg gegeven.

Voor wie meer wil weten is er het tweede deel van Cherchez la femme: vijf historische essays die dieper ingaan op een bepaald aspect van de geschiedenis van de vrouw in Brussel. ‘Religie en ziekenzorg’, ‘prostitutie en vrouwenhandel’, ‘beeldende kunstenaressen’, ‘vrouwenarbeid’ en ‘politiek en feminisme’ komen aan bod. Wie de wandeling graag grondig voorbereidt, of wie na afloop geboeid is geraakt door een of ander aspect van de vrouwengeschiedenis, kan zich thuis rustig verdiepen in deze achtergrondinformatie.

Voor wie?

Cherchez la femme is bedoeld voor al diegenen die graag een stukje van Brussel en zijn geschiedenis willen zien. Het is ook bedoeld voor mensen die Brussel wel eens vanuit een andere hoek willen leren kennen. Of voor zij die benieuwd zijn naar de sporen die belangrijke en gewone vrouwen, vrouwengemeenschappen en vrouwenbewegingen hebben achtergelaten in het Brusselse stadsbeeld. De gids kan zowel gebruikt worden door individuele personen als door groepen.

Praktische informatie

De Cherchez la Femme (NL/FR) is jammer genoeg uitgeput.
Wie de publicatie(s) toch wil inkijken, kan daarvoor terecht in de RoSa-bibliotheek (exemplaarnummer V3/0255).

Wandeling met begeleiding van professionele gids

De cherchez la femme wandeling met gids kan via volgende organisaties:
Culturama

Cherchez la femme kwam tot stand met de steun van de voormalige Vlaamse minister bevoegd voor Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.


Factsheets

De RoSa-Factsheets worden niet langer geüpdatet. Klik door naar kwesties voor recente cijfers en ontwikkelingen. 

De RoSa Factsheets geven korte, feitelijke informatie rond een bepaald onderwerp.

Arbeid & Economie

Klik voor recente cijfers naar de kwesties arbeidsparticipatieloonverschillen, vrouwen aan de top en duurzame ontwikkeling

Feminisme & Vrouwenbeweging

voor meer thema's: klik door naar het geheugen

Geschiedenis

voor meer thema's: klik door naar het geheugen

Gezondheidszorg & Hulpverlening

Klik door naar kwestie geweld voor recente cijfers 

Holebi en Transgender

Onderwijs

voor meer info: www.genderindeklas.be en de kwestie onderwijs.

Politiek & Beleid

KLik voor recente cijfers en ontwikkelingen door naar de kwesties politieke participatie, gelijkekansenbeleidmigratie

Religie

Varia

Alle Factsheets

62 Gender in internationale statistieken (update 2009)- pdf
61 Partnergeweld in cijfers - pdf
60 Lost in transgender - pdf

59 Vlaamse politica's in cijfers. Update juni 2009 - pdf
58 Gender in internationale statistieken. Update 2008 - pdf

57 Genitale verminking van vrouwen- pdf

56 Vlaamse politica's in cijfers. Update 2008 - pdf. zie update nr.59 - pdf
55 Vrouwenrechten: basisteksten en juridisch kader - pdf
54 Gender in internationale statistieken - pdf : zie update 2009 -pdf
52 Feminisme in Zuid-Azië - pdf
51 Vrouwelijke wetenschappers & industriële research - pdf
50 Feminisme in Latijns-Amerika en de Carraïben - pdf
49 Vrouwen met alcoholverslaving - pdf
48 Vrouwenorganisaties in de Verenigde Naties - pdf
47 Vrouwen en hiv/aids - pdf
46 Feminisme in het Midden-Oosten - pdf
45 Vroedvrouwen: het oudste beroep ter wereld? - pdf
44 Eetgewoonten en eetstoornissen in historisch perspectief - pdf
43 Heulen met de vijand: mannen en de vrouwenbeweging - pdf
42 De deelname van vrouwen aan de Parijse Commune (1870-1871) - pdf
41 Oudere lesbische vrouwen - pdf
40 Vrouwen en pensioenen - pdf
39 Vlaamse politica's in cijfers. zie update 2008 - pdf
38 Vrouwen bij de politie - pdf
37 Fatale vrouwen - pdf
36 Allochtone holebi's - pdf
35 Vrouwen in de krijgsmacht - pdfFeminisme in Afrika - pdf
34 Feminisme in Afrika - pdf
33 Hoe vrouwelijk is armoede in België en Vlaanderen? - pdf
32 Het basis en secundair onderwijs in Vlaanderen onder de genderloep - pdf
31 Arbeidsparticipatie en loonverschillen - pdf
30 De structuur van het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen - pdf
29 Actieve kloosterzusters in Vlaanderen - pdf
28 De eerste feministische golf - pdf
27 Feministische denkers: Simone de Beauvoir - pdf
26 De vrouwelijke kant van het internet - pdf
25 Vlaamse politica's in cijfers. zie update 2008 - pdf
24 Vluchthuizen vroeger en nu. - pdf
23 Feministische denkers: Mary Wollstonecraft - pdf
22 Tussen hemel en aarde. Begijnen in de Lage Landen - pdf
21 Na de wittebroodsweken van de wet. Juridische situatie van holebi's na de goedkeuring van het homohuwelijk en de antidiscriminatiewet - pdf
20 Vrouwen in de vakbond - pdf
19 Samenwonende holebi's: juridische leemtes en discriminaties. Update zie Na de wittebroodsweken van de wet. Juridische situatie van holebi's na de goedkeuring van het homohuwelijk en de antidiscriminatiewet - pdf
18 Huiselijk geweld: oorzaken en gevolgen - pdf
17 Genderterminologie - pdf
16 Partnergeweld in cijfers - pdf. Zie Partnergeweld in cijfers nr. 61 - pdf
15 Partner-gerelateerd thuisgeweld tegen volwassen vrouwen - pdf
14 Feminisme en Feministische stromingen - pdf
13 Vrouwelijke vluchtelingen in België - pdf
...
11 De paritaire democratie tussen droom en daad - pdf
10 Het basis en secundair onderwijs in Vlaanderen onder de genderloep (zie update) - pdf
9  Religieuzen in Vlaanderen, zie: Actieve kloosterzusters in Vlaanderen - pdf
8 Genderspecifieke aspecten van gezondheid en gezondheidszorg - pdf
7 Vrouwen in het leger, zie:Vrouwen in de krijgsmacht - pdf
6 Het heksbeeld in Vlaanderen - pdf
5 Mijlpalen in de Belgische politieke geschiedenis - pdf
4 Vlaamse politica's in cijfers. zie update 2008 - pdf
3 De tweede feministische golf in Vlaanderen - pdf
2 Vrouwen in het academisch onderwijs - pdf
1 Enkele mijlpalen in de geschiedenis van de vrouw in België - pdf


Lily Boeykens, een grenzeloze feministe

Cover Lily Boeykens, een grenzeloze feministeVele vrouwen, nationaal of internationaal, hebben op één of andere manier bijgedragen tot de vrouwenemancipatiebeweging. Zonder hun inzet zouden vrouwen misschien nog steeds niet vrij mogen beslissen over lijf en leden, have en goed. Weinig vrouwen hebben echter met zoveel brio en succes aan de kar getrokken als Lily Boeykens.

Een grenzeloze feministe belicht de vele facetten van het feministisch engagement van Lily Boeykens. Zo was ze onder meer medestichter van het VOK (1972), jarenlang voorzitter van de NVR (1973-1979 en 1982-1992), organisator van het Internationaal Tribunaal voor Misdaden tegen de Vrouw (1976), voorzitter van de Internationale Vrouwenraad (1988-1994), stichtend voorzitter van het Belgische UNIFEM-comité en Belgisch afgevaardigde bij de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw (1995-1999). Naast een beschrijving van haar persoonlijke verwezenlijkingen, doorspekt met uniek archiefmateriaal en interviews, wordt tevens een beeld geschetst van de evolutie die de vrouwenbeweging de afgelopen 40 jaar doormaakte.

Documentatiecentrum RoSa verwierf een belangrijk deel van het archief van Lily Boeykens . "Lily Boeykens, een grenzeloze feministe", werd grotendeels op basis van deze documenten samengesteld. Het belicht zowel de nationale als de internationale carrière van deze ondernemende feministe.

"Lily Boeykens, een grenzeloze feministe" is een uitgave van: Documentatiecentrum RoSa vzw, Koningsstraat 136, 1000 Brussel tel. 02/209.34.10, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., www.rosavzw.be

Auteurs: Veerle Ceulemans en Annemie Vanthienen
Algemene coördinatie: Chris Zwaenepoel

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van de Nationale Loterij. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan via overschrijving van 12 € op rekeningnummer 001-0572191-64 met vermelding van uw naam, adres en bestelling LB.


RoSa Literatuurlijsten

Literatuurlijst op maat

Voor organisaties die een studiedag organiseren maakt RoSa, indien tijdig verwittigd, een geannoteerde literatuurlijst.
Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Masterproef of paper

Met de juiste trefwoorden kan je snel en makkelijk een relevante literatuurlijst uit de RoSa-collectie samen stellen. Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor de juiste trefwoorden bij jouw onderwerp.


Markante Vrouwen

Verschenen in de reeks 'Markante Vrouwen'

Elk nummer in de reeks "Markante Vrouwen" bundelt een aantal diepte-interviews met vrouwen die van bijzondere betekenis geweest zijn voor de emancipatiebeweging.

Special "Dames werden feministen" Een geschiedenis van PAG-Brugge

Nr. 4 in de reeks werd volledig gewijd aan de geschiedenis van PAG-Brugge, een organisatie die begin jaren 70 mee aan de wieg stond van de tweede emancipatiegolf in Vlaanderen. Tien stichtende leden komen aan het woord: Marie-Louise Maes-Vanrobaeys, Josiane Van Vlaenderen-Tuyaerts, Mariette Feyaerts, Griet Trioen, Mariette Detavernier, Netty Sanders, Thérèse Deny, Lena Burm, Marie-Louise Vandeweghe en Anita Demoen.

Markante vrouwen

Volgende publicaties zijn er in deze reeks verschenen. Nummer 1 en nummer 3 zijn uitgeput maar zijn natuurlijk wel raadpleegbaar in de RoSa bibliotheek. De code tussen haakjes is de vindplaats van het boek.

 • Nr.1: Miet Smet, Tilly Stuckens, Rita Mulier
  (T/0472)
 • Nr. 2: Wivina Demeester, Anne Van Asbroeck en Els Witte
 • Nr. 3: Brigitte Grouwels, Ria Van Den Heuvel, Kristien Van der Gucht en Janette Jongma
 • Nr. 4: Special "Dames werden feministen" Een geschiedenis van PAG-Brugge

Praktisch

Een gewoon nummer van "Markante Vrouwen" kost € 3.5. Markante Vrouwen nr.4 kost € 7.
Bestellen kan via 02/209.34.10 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


50 jaar strijd om gelijkheid

expoIn het kader van de tweejaarlijkse biënnale Summer Of Photography van Bozar bracht RoSa '50 jaar strijd om gelijkheid in beeld'. De bijhorende catalogus bevat alle interessante expoteksten geïllustreerd met affiches en foto's van manifestaties en acties van een halve eeuw strijd om gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

 

 

 

 

 

50 jaar strijd om gelijkheid belicht de ‘kleurrijke vrouwenbeweging’ van de jaren zeventig, maar ook de volgehouden inspanningen van de jaren tachtig, de paradigmaverschuivingen van de jaren negentig en het hervonden elan van de eenentwintigste eeuw. Er wordt zowel uit de rijke RoSa-collectie geput, als een beroep gedaan op fotografen die de Belgische vrouwenbeweging door de jaren heen hebben gevolgd. De catalogus wordt aangevuld met affiches die oproepen tot de betogingen en een beschrijving van het verhaal achter het gebeuren.

Dit werk is ook een eerbetoon aan alle ‘grote vrouwen’ van de vrouwenbeweging die zich hebben ingezet voor gelijke rechten. Hun portretten zijn voorzien van een beschrijving over hun aandeel in de strijd om meer gelijkheid.

Voor de recente periode wordt de brug geslagen met de strijd voor de ‘rechten van transgender personen’. Beide bewegingen vinden elkaar immers in het in vraag stellen van stereotypen rond mannen en vrouwen en het verdedigen van de rechten van het individu.

De catalogus bevat ook een massa leessuggesties indien u zich verder wilt verdiepen in de thema's die aan bod komen.

"50 jaar strijd om gelijkheid" is een uitgave van: Kenniscentrum voor gender en feminisme RoSa vzw, Zennestraat 30, 1000 Brussel - contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Auteurs: RoSa-medewerkers
Algemene coördinatie: Hildegard Van Hove
Kenmerken: A5-formaat, 115 p. met illustraties in kleur

Deze publicatie kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de Stad Brussel. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kan via overschrijving van € 12 (€ 2 verzendingskosten inbegrepen) op rekeningnummer BE32 736-0040387-02 met vermelding van uw naam, adres en bestelling catalogus 50 jaar strijd om gelijkheid.

 

 

02 511 56 22 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zennestraat 30 (kantoren) en 40 (bibliotheek), 1000 Brussel

vrij in & uit van maandag tot donderdag 10-17u - op vrijdag op afspraak

  De RoSa medewerkers

 

Directie

Ciska Hoet Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0473 43 29 37

Bieke Purnelle Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0488 46 09 43

Secretariaat

Marleen Calbrecht Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Communicatiemedewerker

Stijn Heyvaert Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stafmedewerkers | Vormings- en trajectbegeleiders

Helena Bonte  
Myriam Halimi  
Anna Vleeshouwers  

Bibliotheekmedewerkers

Carine Tavernier

 

-  

Administratieve cel

Anne April  
Hilda Omasztova  

Projectmedewerker genderklik.be

Stijn Heyvaert  

naar boven

  Wegbeschrijving

met de wagen:

 • Volg de Brusselse binnenring
 • De Zennestraat is de eerste afslag na het kruispunt met de Anderlechtsesteenweg.

met het openbaar vervoer - vanuit station Brussel Centraal

te voet:

 • Verlaat het station via de hoofdingang (Europakruispunt)
 • Sla linksaf en volg achtereenvolgens de Putterij en Duquesnoystraat tot aan het Sint-Jansplein
 • Sla op het Sint-Jansplein de Lombaardstraat in
 • op het einde van de Lombaardstraat steek je de Anspachlaan over en vervolg je je weg via de Rijkeklarenstraat
 • Aan het rond punt op het einde van de Rijkeklarenstraat sla je de Zespenningenstraat in
 • Sla vervolgens linksaf (T’Kintstraat) en vervolgens rechtsaf (Anneessensstraat)
 • Je vindt de RoSa bib op de kruising van de Anneessensstraat en de Zennestraat

met tram/bus:

 • neem buslijn 86 MIVB - "Machtens" tot halte "Arts Et Metiers" (eerste halte na Ninoofsepoort)
 • steek de kleine ring over en wandel ongeveer 80m terug richting Ninoofsepoort
 • sla rechtsaf de Slachthuisstraat in
 • Je vindt de RoSa bib ongeveer 70m verde, op het kruispunt met de Zennestraat

met het openbaar vervoer - vanuit station Brussel Zuid

te voet:

 • Bij het verlaten van het Station: volg de Avenue Fonsny of Europalaan (afhankelijk van welke uitgang je gebruikt) richting Zuidmarkt
 • Steek de kleine ring over en sla vervolgens linksaf, de Zuidlaan op
 • Na ongeveer 800m sla je rechtsaf, de Zennestraat in
 • Volg de Zennestraat nog ongeveer 350m

met tram/bus:

 • aan de tramhaltes in het Zuidstation neem je lijn 51 "Stadion" tot halte "Arts Et Métiers"
 • Bij het uitstappen: volg de Slachthuislaan enkele tientallen meters naar rechts, en sla linksaf de Slachthuisstraat in
 • Je vindt de RoSa bib ongeveer 70m verder, op het kruispunt met de Zennestraat

naar boven

  RoSa's visie en missie

RoSa wil als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen bevorderen en hierdoor de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving helpen wegwerken.

Onder gender verstaat RoSa de sociale ideeën, verwachtingen en normen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid: ‘wat betekent het om man of vrouw te zijn in onze samenleving?’. Het concept gender houdt een idee van veranderlijkheid in zich: deze verwachtingen variëren immers naargelang tijd of cultuur.Essentieel is dat het concept gender het persoonlijke overstijgt. Gender vormt niet alleen een onderdeel van onze identiteit, maar werkt ook als ordeningsprincipe in onze samenleving en zit vervat in de heersende normen en waarden van een cultuur. Op die manier leiden (historisch gegroeide) genderconstructies tot sociale ongelijkheden. Het bevorderen van genderbewustzijn is volgens RoSa een essentiële eerste stap in elke (persoonlijke, sociale en/of beleidsmatige) actie rond gelijke kansen m/v. RoSa ziet het dan ook als haar taak er mede voor te zorgen dat dergelijke acties een vruchtbare bodem vinden bij alle betrokken actoren in Vlaanderen.

RoSa’s visie op gender en genderverhoudingen is ook gekaderd in een internationaal perspectief. Sociale ongelijkheden gegroeid uit onevenwichtige genderrelaties zijn vanzelfsprekend niet louter een Vlaams fenomeen. Evenmin houdt de theorievorming over gender, of het ontstaan van interessante evoluties, of bewegingen op aan de grens. RoSa vindt het dan ook belangrijk om een vinger aan de pols te houden van internationale ontwikkelingen met betrekking tot gendergerelateerde thema’s. Zo kunnen parallellen getrokken worden met de situatie in eigen land. Verder wenst RoSa een speler te zijn op internationale fora met betrekking tot dit onderwerp en op die manier bij te dragen aan de zichtbaarheid van Vlaanderen in het buitenland.

RoSa onderzoekt en documenteert genderverhoudingen binnen het grotere verhaal. Achterstellingsmechanismen op basis van gender zijn immers geen geïsoleerd gegeven. Ze bevinden zich vaak op het kruispunt met andere achterstellingsmechanismen zoals seksuele oriëntatie, etniciteit, handicap en leeftijd. Ze zijn ingebed in historisch gegroeide sociale, beleidsmatige en culturele afspraken, gewoontes en gebruiken. RoSa hecht er belang aan binnen de eigen werking aandacht te hebben voor deze intersectionaliteit. In het ruimere gelijkekansenlandschap in Vlaanderen streeft RoSa een goede verstandhouding met de andere partners na.

RoSa's geschiedenis

Jolien De Koninck dook in onze archieven en schreef de geschiedenis van RoSa documentatiecentrum, van bij het rijpen van het idee in 1976, over de oprichting en de belangrijkste mijlpalen in haar levensgeschiedenis, tot aan de verwezenlijkingen bij het verlaten van de twintigste eeuw.

Download hier RoSa's geschiedenis. - pdf. (66 pagina's)

naar boven

  Steun RoSa vzw

De werking van RoSa wordt maar voor twee derde gefinancierd door subsidies van Gelijke Kansen Vlaanderen. Ongeveer 35 procent van haar werkingsmiddelen moet de vzw op een andere manier zien te verwerven.

Zonder uw financiële steun lukt het niet. Dankzij kleine en grote schenkers kunnen wij onze missie voortzetten, de unieke bibliotheekcollectie up-to-date houden en actief bijdragen aan een evenwichtiger verhouding tussen vrouwen en mannen in onze samenleving.

 • U bent ervan overtuigd dat RoSa een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen heeft
 • U wil samen met RoSa bijdragen aan een meer genderbewust Vlaanderen
 • U deelt RoSa’s waarden als privépersoon, als serviceclub, als bedrijf, als organisatie… en u wil concreet iets doen.

Doe een gift

Steun ons met een financiële bijdrage, klein of substantieel, maandelijks of eenmalig.

Doneren kan door een eenvoudige overschrijving of met een doorlopende opdracht ten gunste van RoSa vzw, Zennestraat 30 te 1000 Brussel - rekeningnummer BE32 7360 0403 8702 - vermelding ‘gift’.

Meer mogelijkheden

 • Uw bedrijf wordt partner via projectfinanciering of structurele sponsoring.
 • U neemt RoSa vzw in uw testament op.
 • Ander voorstel?

Contacteer ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of bel 02/209 34 10.

naar boven