Naar aanleiding van de meldingen van ongepast gedrag op de werkvloer in juni, nam de Universiteit Gent het heft in handen en stelde een externe adviescommissie op die maatregelen opstelde om deze problematiek aan te pakken. Na de commotie van de afgelopen dagen rond de 'één-op-één-gesprekken' vindt RoSa het tijd om alle maatregelen uit de doeken te doen, want nog nooit schonk een Belgische universiteit aandacht aan het bestrijden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen een universiteit. En dat verdient ook de nodige 'positieve' aandacht.

De commissie nam documenten van de UGent waaronder het arbeidsreglement, folder preventiecampagne, jaarverslagen, integriteitsbeleid en gedragscodes onder de loep en voerde gesprekken met onder meer de preventieadviseur, de vertrouwenspersoon, een studentenvertegenwoordiger en een onderzoeker van het ICRH (specialist van seksueel en gendergerelateerd geweld) en ging ten rade bij een klankbordgroep bestaande uit deskundigen uit het onderwijs-, gender- en medische veld om tot volgende maatregelen te komen.

Maatregelen Advies van de commissie (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan de UGent

  • Een strategisch HR-beleid waarin de waarden 'respect' en 'leiderschap' duidelijk in terug te vinden zijn, kan mee de basis vormen voor een meer effectieve aanpak van o.m. de problematiek van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Om het beleid te verduidelijken en kracht bij te zetten is het aangewezen een coördinator hiervoor aan te stellen. De tuchtregeling is het sluitstuk van een performant HR-beleid. Ze is een instrument dat ertoe strekt om efficiënt, effectief en krachtdadig op te treden tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van leidinggevenden.

  • De UGent stelt een specifieke gedragscode op met betrekking tot gewenste omgangsvormen tussen mensen aan de UGent. Deze code maakt deel uit van de
    arbeidsovereenkomst.

  • Meer aparte sensibiliseringsacties voeren met betrekking tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op het werk, zowel voor het personeel als voor de studenten.

  • Informatie omtrent (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt gebundeld en krijgt een duidelijke plaats op de website.

  • Deze informatie maakt ook deel uit van het onthaalbeleid van nieuwe personeelsleden.

  • De UGent bouwt een specifieke situational judgement test die wordt gebruikt bij rekrutering en selectie van personeel en bij vormingsinitiatieven.

  • Er wordt een coördinator (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aangesteld bij het rectoraat.

  • Nauwe opvolging van meldingen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en open communicatie rond de verdere stappen die zullen genomen worden.

  • De Ugent zorgt voor een (extern) onafhankelijk servicecenter bevoegd voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag als bijkomend kanaal voor het behandelen van meldingen inzake (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

  • Een alinea aan het evaluatieformulier van opleidingsonderdelen wordt toegevoegd waar studenten expliciet en anoniem melding maken van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

  • Tot slot neemt de UGent neemt maatregelen om de implementatie en voortgang van de voorstellen te ondersteunen, te evalueren en op te volgen.

In de pers