Horizontale segregatie

Verticale segregatie

(Update: februari 2018)

Horizontale segregatie

Mannen en vrouwen vinden niet altijd in dezelfde sectoren tewerkstelling. De ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over verschillende sectoren heet horizontale segregatie. Vrouwen zijn het minst aanwezig in landbouw en industrie. Ze doen het wel goed in de tertiaire sector (commerciële diensten). Vooral de subsectoren advies en bijstand, financiële diensten, horeca en kleinhandel tellen veel vrouwen. Minder vrouwen kiezen echter voor informatica of vervoer.

Ook de quartaire sector (publieke diensten) trekt veel vrouwen aan. Vooral in het onderwijs, in ziekenhuizen en in overige maatschappelijke dienstverlening is er een uitgesproken vrouwelijke bezetting. Er zijn daarentegen weinig vrouwen actief bij justitie, defensie en openbare veiligheid.

De oorsprong van horizontale segregatie ligt in het onderwijs. Zowel in het secundair als in het hoger onderwijs is er sprake van seksesegregatie: meisjes kiezen bijvoorbeeld voor Menswetenschappen, Sociale en Technische Wetenschappen, Verzorging of Kantoor terwijl Wiskunde, Exacte Wetenschappen, Elektromechanica en Houtbewerking meer jongens aantrekken.

Verklaringen

  • Jongeren leren via de thuisomgeving, de schoolomgeving en de media sociaal en cultureel passend geachte rollen aan, die verschillend zijn voor jongens en meisjes. De verschillende socialisatie tijdens de opvoeding ligt aan de basis van een stereotiepe studiekeuze.
  • Vaak kiezen meisjes en jongens voor dezelfde studierichting als respectievelijk hun moeder of hun vader. Op die manier worden stereotiepe studiekeuzes soms doorgegeven van generatie op generatie.
  • Het stereotiepe beeld dat leerlingen hebben van een bepaalde richting is bepalend voor de keuze die zij maken.
  • Werkgevers zijn door dezelfde stereotiepen bevooroordeeld bij de werving van nieuwe werkkrachten, waardoor de selectie vaak al op voorhand gebeurt. Die differentiatie beïnvloedt dan weer jongeren in het maken van studiekeuzes.

Oplossingen

  • Educatief materiaal zuiveren van seksestereotypering (bijvoorbeeld schoolboeken).
  • Jongeren sensibiliseren over studiekeuze. Familie, vrienden, de media, het onderwijs, bedrijven en ten slotte de regering kunnen de perceptie van jongeren over studiekeuze veranderen.
  • Jongeren via het onderwijs gevoelig maken voor seksestereotypen.
  • Het aanbieden van een aanvullende opleiding binnen het bedrijf zelf.
  • De Europese commissie lanceerde een website: Break gender stereotypes, give talent a chance , met een praktische handleiding die HR-managers informeert over de voordelen van gendergelijkheid.

Bron: Genderzakboekje. Zij en hij op de arbeidsmarkt, 2005.

Meer?

Verticale segregatie: het glazen plafond 

In vergelijking met hun mannelijke collega’s krijgen vrouwen minder vaak de kans om hoge functies te bekleden. Dit fenomeen krijgt de naam verticale segregatie. Eén van de verklaringen voor de verticale segregatie is het ‘glazen plafond’, een metafoor voor de bijna onzichtbare barrière die het doorstoten van vrouwen naar de top onmogelijk maakt.

In 2010 hadden 5 van de 20 grootste beursgenoteerde bedrijven geen enkele vrouw in hun bestuursraden.  Gemiddeld is slechts 8,5% van de bestuursraadsleden van deze topbedrijven vrouw.

 Bron: Vacature, 2010 en websites van de betrokken ondernemingen, 2010

Meer informatie over vrouwen in topfuncties vind je in de kwestie Vrouwen aan de top.