Op de websites van de Europese Unie en van de Raad van Europa verschijnt regelmatig nieuwe informatie over gendergelijkheid en vrouwenrechten. Maar het is soms een hele klus die te vinden. Daarom maakt RoSa een selectie van de nieuwe berichten, rapporten, dossiers die je zeker gezien moet hebben. Je vindt ze hieronder op een rijtje. De lijst wordt geregeld aangepast. De recentste aanvullingen staan bovenaan.

Aanraders op de site van de Europese Unie

2018

 • In navolging van het rapport over gendergelijkheid in de media (cfr.infra) is in april een resolutie aangenomen om een beleid te ontwikkelen dat gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de mediasector garandeert met quota, monitoringmechanismen, opleidingen, mentorprogramma, effectieve monitoringmechanismen,... 
 • Het driejaarlijkse rapport (april) rond de toereikendheid van de pensioenen in de Europese Unie onderzoekt het verband tussen de levensstandaard van 65-plussers en huidige pensioensystemen met focus op de belangrijkste uitdagingen voor in de toekomst. Conclusie van het rapport: Meer dan 20% van de vrouwen boven 65 jaar heeft kans om in de armoede te belanden, tegenover 15% van de mannen boven 65 jaar. Investeringen in gelijke arbeidskansen en gelijk loon voor gelijk werk zijn nodig om het onevenwicht in pensioenbedragen tussen vrouwen en mannen te verhelpen.
 • Begin 2018 is het rapport 'Gender equality in the media sector' verschenen. Seksisme in de media is een wijdverbreid probleem. Vrouwen krijgen minder kansen en zijn minder zichtbaar in de media. In traditionele media (geprinte media, radio en televisie) worden vrouwen nog al te vaak geportretteerd in stereotiepe rollen als minder autoritair en bekwaam, terwijl nieuwe media (sociale media en blogs) willen breken met het traditionele genderpatroon. Maar nieuwe problematieken worden wel waargenomen zoals cyberpesten en trolling. 

2017

 • In november 2017 is het rapport 'Challenges to women's human rights in the EU' tot stand gekomen over de nood om meisjes en vrouwen in alle Europese lidstaten te beschermen tegen genderdiscriminatie, online en offline. Zes strategieën worden toegelicht: gendergelijkheidsorganen versterken, online veiligheid garanderen, gendergelijkheid in het onderwijs bevorderen, gender quota introduceren, gendergelijkheid op de arbeidsmarkt verzekeren en sensibiliseren rond discriminatie en geweld op meisjes en vrouwen. 
 • In een nieuw rapport over de pensioenloonkloof 'Gender Gap in Pensions: Looking ahead' (mei 2017) trekt de Europese Unie aan de alarmbel: vrouwen krijgen gemiddeld 40% minder pensioen dan mannen.

 • Op 11 mei 2017 heeft de Europese Unie de Istanboel Conventie ondertekend om te strijden tegen geweld tegen vrouwen en de bestaande wetgeving hierrond te verstrengen. Deze Conventie werd voor het eerst voorgesteld in 2011 en trad in werking in 2014. 
 • Op 14 maart 2017 heeft het Eurpees Parlement een tekst aangenomen over de toepassing van de richtlijn betreffende 'Gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten'

 • Het EP hekelt en veroordeelt in een zopas goedgekeurde resolutie de mensenhandel, een groeiende industrie van menselijk lijden die alle maatschappijen en economieën verregaand en blijvend treft. Het vraagt de EU en de lidstaten een internationaal juridisch bindend instrument uit te werken voor (transnationale) ondernemingen om de mensenrechten te doen respecteren en vraagt de Commissie en de EU-lidstaten een genderspecifieke scholing te ontwikkelen voor personeel van rechtshandhavings- en grensinstanties om potentiële slachtoffers van mensenhandel, in het bijzonder van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting, beter te leren herkennen en bij te staan. Lees de volledige tekst: Resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2016 over de bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU (2015/2340(INI))

2016

2015

 • Op vraag van de Commissie vrouwenrechten maakte het Beleidsdepartement Burgerrechten van het Europees Parlement een diepte-analyse over de impact van de klimaatverandering op vrouwen. De analyse legt uit wat klimaatrechtvaardigheid kan doen om problemen aan te pakken waarmee vrouwen geconfronteerd worden als gevolg van de klimaatverandering. De studie is van Anne Bonewit en Rosamund Shreeves en bestaat enkel in het Engels. Verschenen in december 2015. The Gender Dimension of Climate Justice. In-depth analysis. - pdf.

 • Op 17 december 2015 publiceerde de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid een Verslag over externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondernemers in Europa. Lees de EP-ontwerpresolutie vrouwelijk ondernemerschap - pdf.

 • De Europarlementsleden keurden woensdag 9 september 2015 een niet-bindende resolutie goed over gendergelijkheid in het openbaar onderwijs op elk onderwijsniveau. Zowel lesprogramma's als lerarenopleidingen moeten genderbewustzijn creëren. Er moeten meer maatregelen komen om stereotiepe genderrollen doen verdwijnen en de kloof tussen onderwijs van meisjes en hun loopbaantraject moet gedicht. Er moeten meer middelen uitgetrokken worden voor een kwalitatief hoogstaand openbaar onderwijs voor iedereen. Lees het persbericht - pdf.

 • Het Europees Parlement heeft op 9 juni 2015 een resolutietekst aangenomen, waarin de Commissie verzocht wordt een nieuwe aparte strategie voor de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in Europa uit te stippelen. Prioritair moet de aandacht gaan naar geweld tegen vrouwen, werk en tijd, participatie in besluitvormingsprocessen en vrouwelijk ondernemerschap, financiële middelen, de salariskloof en arbeidsparticipatie, naar gezondheid, kennis, onderwijs en media (stereotypen), en tot slot naar institutionele mechanismen en gender mainstreaming, genderbudgettering en gendereffectbeoordeling. Maatregelen moeten worden ontwikkeld ter versterking van de rechten van verschillende groepen vrouwen,  vrouwen met een handicap, vrouwen die tot minderheden behoren of van migrantenafkomst zijn, Romavrouwen, oudere vrouwen, alleenstaande moeders en LGBTI. Lees hier Resolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2015 over de EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015

 • In een resolutie van 20 mei 2015 maakt het Europees Parlement zich boos over de impasse rond Richtlijn 2010/18/EU van de Raad over ouderschapsverlof. In punt 6 en 7 eist het EP stimulerende maatregelen voor een beter genderevenwicht in de combinatie van werk en gezin, zoals minstens 10 werkdagen vaderschapsverlof. Lees de Resolutie (2015/2655(RSP).

 • Een FEMM-rapport over de EU-strategie voor gelijkheid van vrouwen en mannen is verschenen op 13 mei 2015. Report on the EU Strategy for equality between women and men post 2015


 • Op 6 maart 2015 kwam de Europese Commissie met haar jaarlijks Rapport over de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen. Het schetst de vorderingen op zes aandachtspunten uit de Strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen 2010-2015. Globaal is de genderongelijkheid in de EU toegenomen. Download hier European Commission Report on Equality between Women and Men 2014 - pdf.

 • De speciale Eurobarometer 428 'Gendergelijkheid' werd gepubliceerd in maart 2015. Bekijk het rapport: Special Eurobarometer 428 'Gender Equality'. Report 2015. - pdf 

2014

2013

2012

 

Aanraders op de site van de Raad van Europa

2016

 • De Raad van Europa publiceerde 7 nieuwe factsheets over gendergelijkheid en vrouwenrechten, stereotypering in de media en gelijke toegang tot het rechtssysteem. Je vindt de factsheets op de site van de Raad van Europa én ze worden voor de eeuwigheid bewaard in de digitale bibliotheek van RoSa.

 • Een nieuwe paper is uitgebracht over Artikel 17 van de Istanbul Conventie over de nultolerantie voor geweld tegen vrouwen. De Istanbul Conventie eist van de staten die meedoen dat ze specifieke vormen van geweld tegen vrouwen als een misdrijf beschouwen en betraffen: seksuele intimidatie, stalking, gedwongen huwelijk, vrouwelijke genitale verminking, gedwongen abortus, gedwongen sterilisatie en huiselijk geweld in alle vormen (lichamelijk, seksueel, psychologisch en economisch geweld. De paper werd uitgegeven in het Engels en het Frans, zowel digitaal als op papier. Download hier:

Encouraging the participation of the private sector and the media in the prevention of violence against women and domestic violence: article 17 of the Istanbul convention - pdf. (333Kb)

Encourager la participation du secteur privé et des médias à la prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique: l'article 17 de la Convention d'Istanbul - pdf. (333Kb)

2015

2014

"Holebi-jongeren hebben recht op veiligheid en gelijkheid" verklaart mensenrechten-commissaris Nils Muižnieks van de Raad van Europa in een persbericht van 2 oktober 2014. Daarin geeft hij commentaar  op het onderzoeksrapport naar de mensenrechten van de holebi- en trans-populatie in de Europese Unie. Lees het persbericht van de Raad van Europa.
Lees het rapport EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Results at a glance.

2013

De Commissie voor Gendergelijkheid van de Raad van Europa heeft op 6 november 2013 het strategisch plan voor gendergelijkheid voor de komende vier jaar goedgekeurd. Aan de hand van vijf strategische doelstellingen zal worden gewerkt aan de versterking van de positie van vrouwen op economisch, politiek en sociaal vlak.  Lees Gender Equality Strategy 2014 - 2017.

2012

Op 13 juni 2012 stemde de Raad een  Aanbeveling voor het beschermen en het versterken van de rechten van vrouwen en meisjes met een handicap.

Op de jongste plenaire zitting van de Raad van Europa in Straatsburg is op 24/4/2012 stevig gedebatteerd met de Arabische staten waar dictators onlangs door het volk verjaagd werden. Het debat ging over “gendergelijkheid: een voorwaarde tot succes van de Arabische Lente”. Dit mondde uit in een ontwerpresolutie die aanstuurt op een eigentijds democratisch maatschappijmodel dat vrouwenrechten respecteert en alle vormen van geweld tegen vrouwen aanpakt. Lees Resolutie 1873 (2012) Equality between women and men: a condition for the success of the Arab Spring - pdf   Bekijk ook Aanbeveling 1996 (2012)  

 

Aanraders in de RoSa-bibliotheek

Doorzoek de online RoSa-catalogus met de trefwoorden Europa/ EU / Raad van Europa  / Europees parlement/ EG richtlijnen / gelijke kansen / gelijke behandeling / anti-discriminatiewetgeving / arbeidsrecht

Naar Gelijkekansenbeleid in Europa

Aanvullende gegevens