Internationale migratie

Uit VN-statistieken blijkt dat het percentage vrouwen onder de migrantenpopulatie varieert tussen 40% en 60% naargelang van het herkomstland. Koplopers zijn de oostbloklanden, zoals Moldavië met 64,6% vrouwen op de totale migrantenpopulatie uit dat land. Ook Letland met 61% en Macedonië met 58,3% vrouwen vallen op. Bij de migratie vanuit Azië vallen Nepal op met 69% en uit Hongkong met 60,5% vrouwelijke migranten.Van de migranten uit Bangladesh daarentegen is slechts 13,3% een vrouw, uit Qatar 16,1% , uit Oman 18,9%.

De globale verhouding mannen/vrouwen is de voorbije 50 jaar gelijk gebleven. Er zijn wel regionale verschuivingen en evoluties in het soort migratie. De volgmigratie loopt terug, maar het aantal vrouwen dat zelfstandig migreert op zoek naar een inkomen neemt toe.

Cijfers:

 

 Irreguliere migratie

Het aantal internationale migranten zonder geldige documenten, 'mensen zonder papieren', is uiteraard moeilijk te tellen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er naar schatting 20 tot 30 miljoen irreguliere migranten m/v, of 10 tot 15% van de totale migrantenpopulatie. 

 

Meer weten:

Binnenlandse migratie

Interne migratiestromen, verplaatsingen binnen of net over de landsgrenzen, zijn belangrijker dan algemeen aangenomen. Het aantal intern verplaatste personen m/v in India en China samen ligt hoger dan het aantal internationale migranten wereldwijd.

Als gevolg van conflicten zijn er meer dan 26 miljoen "intern verplaatste personen" of “ontheemden” in meer dan 52 landen. Vrouwen en kinderen vormen de meerderheid van de binnenlandse en grensmigranten. Ze zijn op de vlucht voor gendergeweld en seksueel geweld in de context van gewapende conflicten. De populatie in vluchtelingenkampen is voor de helft vrouwelijk.

Daarnaast is er de economische plattelandsvlucht richting steden, maar er zijn ook bewegingen van arme naar rijke gebieden op het platteland. Vrouwen verantwoordelijk voor de voedsel- en watervoorziening, trekken weg op zoek naar voedselzekerheid.

De arbeidsmarkt van industrielanden is geëvolueerd naar export van arbeidsinstensieve massaproductie naar stedelijke gebieden in lageloonlanden. Daar wordt ongeschoolde arbeid vooral gedaan door de vrouwen.

Meer : UNHCR Statistical Yearbook 2014

Tijdelijke en circulaire migratie

Alle migranten die niet permanent of voor lange periodes in het bestemmingsland blijven, zijn tijdelijke migranten. Circulaire migranten hebben terugkeer tot doel. Vrouwen die hun gezin achterlaten zullen eerder terugkeren dan mannen.

Bestemmingslanden verkiezen tijdelijke migranten wegens lagere fiscale en sociale kost. Tijdelijke migranten blijven soms langer dan toegestaan en gaan werken in het illegale arbeidscircuit. (bron: FII p/0196 – Tijdelijke en circulaire migratie) 

Meer : UNHCR Statistical Yearbook 2014

Meer cijfers

Migratie naar België

Voor Vlaanderen telde men in 2010 globaal iets meer vrouwelijke dan mannelijke immigranten: 97 mannen per 100 vrouwen. Dat is andersom bij de jongvolwassenen. De Turkse jongvolwassen inwijkelingen springen in het oog: er zijn 111 mannelijke per 100 vrouwelijke 18- tot 29-jarige Turkse immigranten. Er immigreren meer oudere vrouwen dan mannen naar België. Uitzondering zijn de 50- tot 64-jarige recente immigranten uit West- en Zuid-Europa en de 65-plussers uit West-Europa (Nederlanders). Mannen zijn in de meerderheid bij de 30- tot 49-jarigen, behalve bij de immigranten van die leeftijd uit Azië en Amerika. De grote variatie hangt samen met de reden voor de immigratie. Die is niet dezelfde voor alle nationaliteits- en leeftijdsgroepen. Sommige migratievormen zijn vrij geslachtsgebonden. Volgmigranten zijn in meerderheid vrouwen. Ze komen op jonge leeftijd naar België in het kader van gezinsvorming of ze immigreren op oudere leeftijd in het kader van gezinshereniging. Erkende vluchtelingen zijn dan weer vaker mannen dan vrouwen. Ook arbeidsmigratie is meer een mannelijke aangelegenheid.

Bron: Recente immigranten in Vlaanderen. Wie zijn ze? Edith Lodewijckx (Studiedienst van de Vlaamse regering, februari 2013) - pdf

Genderstatistieken?