hier komen promoties & acties

Thumbnail Living On The Land

Living On The Land - Nathalie Kermoal & Isabel Altamirano-Jiménez [Eds.]

Nathalie Kermoal & Isabel Altamirano-Jiménez [Eds.] 

Living On The Land: Indigenous Women's Understanding of Place
Edmonton, Alta: AU Press, 2016. 216 p

feministische kritiek / inheemse bevolking / grondbezit / patriarchaat / seksisme / voedsel / vrouwbeelden / vrouwen / ecologie / Nicaragua

RoSa-ex.nr.: FII a/1371

“Er is westerse kennis en er is inheemse kennis.” Dat duale idee wordt vaak als vaststaand gegeven geponeerd in wetenschappelijke en politieke kringen. Een aspect dat doorgaans wordt vergeten is dat wat we als ‘inheemse kennis’ beschouwen veelal in een patriarchale en koloniale context werd geproduceerd. Onderzoekers Nathalie Kermoal en Isabel Altamirano-Jiménez dagen zowel de vooropgestelde dualiteit als deze patriarchale en koloniale blik uit met de essaybundel Living On The Land (2016).

De bundel vormt een feministische kritiek op het hedendaagse denken over inheemse kennis en kennis op zich. Living On The Land vult een hiaat in de literatuur over inheemse kennis(productie), in het bijzonder wanneer het gaat over natuurlijke hulpbronnen en landgebruik, controle en toegang. 

De auteurs gaan doelbewust voorbij aan de patriarchale noties en veronderstellingen, maar ook de koloniale vooroordelen en beperkingen die in de bestaande literatuur de norm blijven. Tegelijkertijd dagen ze die normen ook actief uit.

In Living On The Land wordt niet enkel de kennisverwerving en -bewaring van native vrouwen met betrekking tot natuurlijke hulpbronnen en land centraal geplaatst. Ook de manieren waarop zij zelf omgaan met patriarchale en koloniale pogingen om hun kennis ter zake uit te wissen of te negeren krijgen de nodige aandacht in de analyses. 

Dekolonisering van kennis

Een waaier aan voornamelijk native auteurs schuift de kennis(productie) van inheemse vrouwen over land en natuurlijke hulpbronnen naar voren. Tegelijkertijd doen ze een poging om die kennis te verankeren binnen de bredere gegevensverzameling inzake land en natuurlijke hulpbronnen, zowel vanuit historisch als actueel perspectief. Wat kan een feministische analyse van kennis betekenen voor onderzoek, maar evenzeer voor politieke, sociale, juridische en economische besluiten inzake land en hulpbronnen? 

Overkoepelend trachten de auteurs met dit boek een genderbewuste bijdrage te leveren aan het erkennen en bewaren van de kennis van native vrouwen met betrekking tot hun land, hun gemeenschap en de bredere maatschappij. De nadruk wordt moedwillig gelegd op kennis die zich niet centreert rondom het huishouden, het gezin of familiale taken. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor machtsdynamieken die de kennisverwerving en -bewaring van native vrouwen hebben vormgegeven. 

Door specifiek te analyseren hoe native vrouwen aan kennisverwerving en -bewaring doen binnen een patriarchaal en koloniaal kader hopen de auteurs mogelijkheden naar voren te schuiven die in de toekomst enerzijds sociale transformaties en anderzijds de dekolonisering van kennis an sich teweeg kunnen brengen.

Feministische inheemse perspectieven

De analyses in het boek kunnen onder de koepel ‘inheems feministisch gedachtegoed’ geplaatst worden. De gekoloniseerde status van native vrouwen vormt daarbij een uniek vertrekpunt vanwaar patriarchale koloniale macht geanalyseerd en gedeconstrueerd wordt.

De wijzen waarop de kennis van native vrouwen over land en natuurlijke hulpbronnen door de geschiedenis, maar ook vandaag nog, fout is geïnterpreteerd en geïmplementeerd worden in deze publicatie onder de loep genomen met aandacht voor zowel de politieke, sociale, legale als economische implicaties van die misinterpretaties.

Het boek focust voornamelijk op de realiteit van native vrouwen in Canada, maar is breder toepasbaar en legt ook verbanden met de leefwereld van native vrouwen elders. In hoofdstuk 4 plaatst redacteur Isabel Altamirano-Jiménez, samen met haar collega aan de University of Alberta, Dr. Leanne Parker, een baanbrekende juridische strijd inzake land in Nicaragua onder een intersectioneel feministische lens

De methodes die native vrouwen toepassen (en toegepast hebben) om koloniale pogingen om hen te assimileren en onderdanig te maken tegen te gaan worden verkend om na te gaan welke impact dit heeft gehad op hun kennisverzameling en -overbrenging. 

Machtsdynamieken tegengaan

In de acht hoofdstukken van Living On The Land zijn een aantal rode draden terug te vinden, zoals de notie dat verhalen en vertellingen het politiek potentieel inhouden om de alledaagse uitoefening van macht (denk aan koloniale en/of patriarchale) te bevragen. 

Een tweede grondthema is aandacht voor inheemse kennis als leidraad voor vrouwen om zich te verzetten tegen patriarchale en koloniale normen die hen worden opgelegd en om hen alternatieven te bieden voor de daarmee samenhangende sociale relaties.

Tot slot is er aandacht voor de implicaties van het onzichtbaar maken van de kennis van native vrouwen, zowel legaal (in verschillende rechtszaken over toegang en rechten tot land en hulpbronnen) als wetenschappelijk en politiek (in onderzoek naar gebruik van land en hulpbronnen dat op diens beurt beleid mee vorm geeft).

Living On The Land leest vlot en weet geëngageerde intersectionele feministen, met of zonder onderzoeksachtergrond, te inspireren.

Over de auteurs

De van Bretoense afkomst Nathalie Kermoal is een universitair onderzoeker die zich specialiseert in tweetalige Canadese geschiedenis en meer specifiek Métis geschiedenis. Ze is werkzaam als professor aan de faculteit Native Studies, University of Alberta (Canada), waar ze sinds 2009 ook optreedt als Associate-Dean Academic. Sinds 2016 is ze leidinggevende van het aan de Universiteit van Alberta verbonden Rupertsland Center for Métis Research.

De uit Mexico afkomstige Dr. Isabel Altamirano-Jiménez is professor in de Politieke Wetenschappen aan de Canadese Universiteit van Alberta. Altamarino-Jiménez is ook Canada Research Chair in Comparative Indigenous Feminist Studies. In haar onderzoek gaat ze na hoe native gemeenschappen, en meer specifiek native vrouwen, de impact van de extractie van natuurlijke rijkdommen ervaren én welke impact dit op hen en hun levenswijzen heeft. Focusgebieden van haar onderzoek zijn Canada en Mexico. Altamirano-Jiménez is ook mede-organisator van het sinds 2015 jaarlijks (online) georganiseerde Indigenous Feminisms Workshops dat ondertussen uitgroeide tot een online platform en collectief.


Meer weten?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek: 

#RoSaleest #Boek #Intersectionaliteit #Vrouwen #Dekolonisering #Inheems #Feminisme #Land #Natie