hier komen promoties & acties

23.05 | Verkiezingen - Deel II: Maatschappij (deel 2)

Met het oog op de verkiezingen van 26 mei, vroeg RoSa aan de zeven grootste Vlaamse politieke partijen (CD&V, Groen, N-VA, Open Vld, sp.a, PVDA en Vlaams Belang) naar hun plannen op het vlak van gendergelijkheid. Bij de regerende partijen polsten we ook naar hun gerealiseerde doelstellingen. In deze nieuwsbrief publiceren we het derde deel van de bevraging: over diverse sociale kwesties (deel 2).

Gepubliceerd op 23/05/2019

Om gendergelijkheid te verkrijgen, is het nodig dat politieke partijen concrete aandacht hebben voor maatschappelijke genderkwesties. In de vorige nieuwsbrief rond het thema ‘Maatschappij’ gingen we dieper in op de partijstandpunten rond het bevorderen van gelijke onderwijskansen voor meisjes en jongens, het bestrijden en voorkomen van partnergeweld, seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. In deze derde nieuwsbrief focussen we op andere maatschappelijke kwesties, namelijk  de verruiming van ouderschap in het burgerlijk wetboek, de erkenning van nieuwe gezinsvormen, het wegnemen van discriminaties of hindernissen voor eenoudergezinnen en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.
 
Daarom vroeg RoSa de zeven grootste partijen of en in welke mate ze plannen hebben opgenomen in hun programma’s inzake deze maatschappelijke kwesties. We vroegen de regerende partijen CD&V, N-VA en Open Vld daarnaast om zelf een evaluatie te maken van de plannen en doelstellingen ter bevordering van gendergelijkheid uit hun verkiezingsprogramma’s van 2014, en in hoeverre ze deze gerealiseerd hebben. We maken daarna een beknopte analyse van de door hen al dan niet gerealiseerde doelstellingen.
 
De data voor dit onderzoek zijn afkomstig van vragenlijsten waarmee we bij de zeven grootste Vlaamse partijen peilden naar hun plannen en doelstellingen. Het onderzoek bestond uit open vragen. Sommige partijen reageerden niet, of uitgebreider en concreter op vragen dan andere partijen. We geven hun reacties hier letterlijk weer zoals zij die zelf neergepend hebben.

PROGRAMMAPUNTEN

Klik op het pijltje naast de thema's om de individuele antwoorden van de partijen te bekijken. Onder ieder thema lees je onze beknopte analyse van de gegeven antwoorden.

Ouderschap in het burgerlijke wetboek

 • CD&V
  “Dankzij CD&V kwam er een statuut voor pleeggezinnen. Nu moet er ook een statuut voor zorgouders komen. Zorgouders bouwen een bijzondere zorgrelatie op met een kind, maar kunnen weinig rechten of plichten uitoefenen omdat zij niet de natuurlijke of juridische ouder zijn van het kind. Het gaat om de nieuwe partner van de ouder die mee instaat voor de opvoeding en verzorging van het kind of om grootouders of andere familieleden die opvoedende taken op zich nemen. Het is volgens CD&V noodzakelijk een wettelijke bescherming te bieden. Het statuut van zorgouder komt hieraan tegemoet en kan worden toegekend, in het belang van het kind.”
 • Groen
  “Familie- en gezinssamenstellingen zijn heel divers: naast de klassieke gezinsvorm van een getrouwd heterokoppel, kent onze maatschappij tal van andere gezinsvormen zoals alleenstaande ouders, koppels van hetzelfde geslacht, nieuw-samengestelde gezinnen... De huidige wetgeving waarborgt echter niet de rechten en plichten van alle betrokken personen in de diverse gezinsvormen waarin kinderen worden opgevoed. Het moet mogelijk worden om een sociale status toe te kennen met rechten en plichten tussen een kind en een persoon die betrokken is bij zijn opvoeding. Er moet dus een wettelijk kader komen voor de sociale ouder, dit is een persoon die naast de juridische ouders een belangrijke rol speelt in de opvoeding van het kind en die een bijzondere affectieve band met het kind kan aantonen, zoals de partner van één van de juridische ouders, een naast familielid, een bekende donor.”
 • N-VA
  “De N-VA heeft geen directe plannen om wijzigingen aan te brengen aan het ouderschap zoals dit nu in het Burgerlijk Wetboek staat."
 • Open Vld
  Niet beantwoord
 • PVDA
  “Wij hebben hier geen concrete plannen voor, maar staan uiteraard open voor alle suggesties.”
 • sp.a
  “sp.a ziet ouderschap in een ruimere betekenis dan het traditionele gezin van vader, moeder en kinderen. sp.a vraagt daarom de gelijkwaardige behandeling van nieuwe gezinsvormen (co-oudergezinnen, alleenstaande ouders, nieuw samengestelde gezinnen…).

  sp.a heeft ook een singles-plan voor alleenstaanden en eenoudergezinnen: kopen van woningen goedkoper maken, drempels voor zelfstandig huren wegwerken, samenwonen gemakkelijker maken, lagere facturen, flexibele en betaalbare kinderopvang, schoolkosten verlagen, onderhoudsgeld automatiseren, sterk loon en werkzekerheid voor starters, het single-pensioen naar gezinsniveau brengen en geen erfeniszorgen meer voor singles.

  sp.a pleit ook voor de dubbele domicilie voor kinderen van gescheiden ouders. Heel wat ouders kiezen na een scheiding voor een gedeeld verblijf voor de kinderen. Ook de wet geeft voorrang aan het co-ouderschap. Nochtans kan een dubbele domicilie nog steeds niet, waardoor kinderen maar bij één van de beide ouders kan ingeschreven worden. En dat zorgt, naast de psychologische en emotionele last, voor heel wat praktische gevolgen die ouders tijd en geld kosten.”
 • Vlaams Belang
  “Neen.”

Vlaams Belang en N-VA hebben geen plannen om wijzigingen aan te brengen aan het ouderschap in het burgerlijk wetboek. PVDA ook niet, maar staat wel open voor suggesties. CD&V wil dat er een statuut komt voor zorgouders. Groen ziet het ruimer omdat er heel wat gezinsvormen zijn zoals alleenstaande ouders, koppels van hetzelfde geslacht, nieuw-samengestelde gezinnen… s.pa komt tot dezelfde vaststelling en pleit daarom voor betere rechten voor alleenstaande ouders. CD&V liet de vraag onbeantwoord.

Nieuwe gezinsvormen

“Heeft uw partij doelstellingen gemaakt met betrekking tot nieuwe gezinsvormen (denk hierbij onder andere aan de rol van meemoeders, adoptieprocedures, holebi-ouderschap, nieuw-samengestelde gezinnen en meerouderschap)? Indien ja, kunt u een beschrijving van deze plannen geven? Indien nee, wat is de redenering van uw partij daarachter?”
 • CD&V
  “We pleiten ervoor de tien dagen vaderschap- en meeouderverlof verplicht te maken, zodat elke ouder zorg voor het kind kan opnemen. Daarbovenop willen we een facultatieve uitbreiding van het vaderschap- en meeouderverlof met vijf dagen. Dankzij het loopbaansparen en het 1/10 ouderschapsverlof zorgen we ervoor dat gezinnen meer flexibel kunnen inspelen op hun noden. Dit willen we ook met het grootouderverlof bereiken. Grootouders kunnen de zorg voor kleinkinderen aangeven als motivatie voor het opnemen van tijdskrediet.”
 • Groen
  “Naast klassieke gezinsvormen zijn er meer dan ooit diverse familie- en gezinssamenstellingen zichtbaar in de samenleving. Groen wil een wettelijk kader realiseren zodat aan de sociale ouder, de persoon naast de juridische ouders, rechten en plichten kunnen gegeven worden en ze een sociale status toegekend krijgen.

  Doorheen alle voorstellen houdt Groen steeds rekening met deze nieuwe gezinsvormen. Zo vermelden we expliciet de mee-ouders in de voorstellen omtrent het verlofsysteem. Ook het voorstel met betrekking tot de pensioenkloof is zo opgesteld dat bij scheiding de ouder die de zorg voor de kinderen opnam geen lager pensioen ontvangt.

  De Vlaamse overheid zet zich in om internationale adoptie door holebi's en gendervariante personen mogelijk te maken. Voor holebiparen is het voorlopig zo goed als onmogelijk om een kind uit het buitenland te adopteren, vermits de herkomstlanden waarmee de Vlaamse Autoriteit voor Adoptie (Kind en Gezin) samenwerkt, geen holebi- en gendervariante kandidaat-ouders aanvaarden. We leveren inspanningen om samenwerking aan te gaan met herkomstlanden die dit mogelijk wel (zullen) toelaten. De minister van Welzijn ziet erop toe dat er via regelgeving geen deuren gesloten worden voor internationale adoptie door holebi's en gendervariante personen. De minister moet integendeel de gelijke kansen van holebiparen om kandidaat-adoptieouder te zijn, garanderen. Ook genderidentiteit mag geen hindernis vormen bij adoptieprocedures. Een gendervariante adoptieouder heeft ook recht op privacy: bij een wijziging van de gendervermelding mag van deze aanpassing onder geen beding melding gemaakt mogen worden, tenzij de adoptieouder daar expliciet de toestemming voor geeft.”
 • N-VA
  “De N-VA heeft geen directe plannen om wijzigingen aan te brengen zoals dit nu in het Burgerlijk Wetboek staat.”
 • Open Vld
  “We hebben oog voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de noden die daaruit voortvloeien (singles, nieuw samengestelde gezinnen, nieuwe samenlevingsvormen, moderne woonvormen…).

  Voor ons kiezen mensen zelf met wie, hoe lang en op welke manier ze samenleven of niet. Wij verwachten van de overheid een neutraal kader op maat van de diverse wereld waarin we vandaag leven. Het beleid moet gebaseerd zijn op fiscale en administratieve gelijkheid, transparantie en op volledige keuzevrijheid van het individu.

  Specifiek willen we een wettelijk kader uitwerken voor draagmoederschap, waarbij we vooral de voorwaarden bepalen waaraan voldaan moet worden. We denken hierbij aan voldoende ondersteuning en het voorzien in optimale medische begeleiding.”
 • PVDA
  “Wij erkennen dat hier werk van moet gemaakt worden, maar we hebben het zelf nog niet concreet uitgewerkt. Het is gewoon een kwestie van tijdsgebrek. Wij zijn vragende partij voor concrete voorstellen, die we zeker zullen steunen in het parlement.”
 • s.pa
  “Er is in België geen wettelijk kader die de praktijk van draagmoederschap regelt. De persoon die bevalt van een kind is volgens het Belgisch recht automatisch de juridische moeder. Een wettelijk kader voor altruïstisch draagmoederschap dat de afstamming bepaalt, en dat het welzijn van het kind voorop stelt, moet worden geregeld. We verbieden commercieel draagmoederschap.

  Om adoptie door LGBT+ koppels te vergemakkelijken zorgt de Vlaamse overheid voor adoptiekanalen die dit mogelijk maken.”
 • Vlaams Belang
  “Het gezin blijft voor ons een ijkpunt, en we willen dat dan ook waarderen. Uiteraard dienen we vandaag het concept ‘gezin’ ruimer te interpreteren dan het klassieke gezin van de 20ste eeuw.”

Uit de samenvatting inzake doelstellingen tot nieuwe gezinsvormen blijkt dat N-VA geen concrete plannen heeft. Vlaams Belang mengt zich niet in het debat. Het gezin is voor hen een ijkpunt en de partij geeft aan dat we dat concept vandaag ruimer moeten interpreteren. PVDA zegt open te staan voor voorstellen. CD&V wil meeouderschapsverlof verplicht maken en grootouderverlof stimuleren. Groen ziet het ruimer en wil zich meer inzetten voor de adoptierechten van holebi’s en gendervariante personen. Daarbij is het ook nodig om de regelgeving rond draagmoederschap verder te bekijken vinden Open Vld en s.pa.

Alleenstaande ouders

In hun recente dossier over eenoudergezinnen (2018) lijst ABVV 32 problemen op waar alleenstaande ouders mee te maken krijgen. Het gaat om hindernissen waar gezinnen met twee ouders niet of veel minder mee geconfronteerd worden. Een aantal drempels hebben een structurele inslag. België slaagt er bijvoorbeeld, volgens onderzoek van Van Lancker e.a. uit 2012, in vergelijking met andere Europese landen minder in om met kinderbijslag het armoederisico van alleenstaande moeders te doen dalen. Slechts 40% van de alleenstaande moeders maakt daarnaast gebruik van een crèche (ten opzichte van 60% van de andere ouders). De meest aangehaalde reden hiervoor is dat het te duur is in verhouding tot het inkomen van het gezin.

“Welke specifieke maatregelen wil uw partij nemen om discriminaties of hindernissen voor eenoudergezinnen weg te werken? Indien uw partij geen maatregelen wil nemen, wat is de redenering van uw partij daarachter?”
 • CD&V
  “We kiezen ervoor hen extra te ondersteunen in alle beleidsdomeinen. Zo willen we zorgen dat ook zij thematische verloven zoals ouderschapsverlof of zorgverlof kunnen opnemen. We verhogen waar nodig de uitkeringen zodat de opname van verlof niet langer een drempel is. De dienst alimentatievorderingen (DAVO) moet sterker en toegankelijker worden.”
 • Groen
  “Allereerst willen we alle minimumuitkeringen boven de Europese armoedegrens brengen, met speciale aandacht voor de inkomenspositie van eenoudergezinnen. Want in de praktijk gaat het dikwijls om vrouwen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

  Groen wil vervolgens acties ondernemen in het onderwijs die drempels kunnen wegnemen voor alleenstaande ouders. Beter nog dan de sociale ongelijkheid op latere leeftijd dicht te rijden, kiezen we er resoluut voor om te investeren in jonge kinderen. Meer geld voor kinderopvang, opvoedingsondersteuning en het basisonderwijs zijn een kwestie van gezond verstand. Daarom voorzien we meer opvang voor kinderen in de eerste levensfase. Kinderopvang in de brede school is aanvullend op bestaande (in)formele initiatieven en is betaalbaar zodat elk kind toegang heeft tot kwaliteitsvolle kinderopvang. Die opvang is betaalbaar, flexibel en kwaliteitsvol. Zo wil Groen het minimumtarief in de kinderopvang opnieuw verlagen. Het standaardtarief steeg de afgelopen legislatuur van 1,56 euro naar 5 euro. Dat is een enorme stijging voor mensen in armoede en verhoogt de drempel tot kinderopvang voor de meest kwetsbare gezinnen. Op die manier is ze zeker voor kwetsbare en/of alleenstaande ouders toegankelijk. Voorts heeft Groen een concreet plan klaar om de schoolmaaltijden gezonder, betaalbaar en lekkerder te maken: de refterrevolutie. Je kinderen krijgen schoolmaaltijden in gezellige refters en leren bewust omgaan met voedsel. Gezinnen met een laag inkomen betalen een symbolische euro voor deze maaltijden. Vervolgens wil Groen een maatregel invoeren zodat voor de allerlaagste inkomens de kinderbijslagen voldoende hoog zijn om de minimale kost van elk kind te dekken.

  Een derde doelstelling zet in op de versterking van het zorgverlof. Allereerst willen we het vaderschapsverlof automatisch toekennen en verlengen van tien naar vijftien dagen. Daarnaast moet een aantrekkelijk ouderschapsverlof vaders stimuleren hun recht op vier maanden verlof te benutten. Wanneer twee partners of ex-partners in co-ouderschap elk het ouderschapsverlof van vier maanden opnemen, krijgen ze samen drie maanden extra. Een alleenstaande ouder (zonder co-ouderschap) krijgt een bijkomend ouderschapsverlof van 7 maanden. Voor elk kind komt tegenover elke maand ouderschapsverlof een uitkering aan het huidige niveau te staan.

  Door de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) hervormen en versterken, zetten we alleenstaande ouders ook meer in hun recht. Want vooral vrouwen geraken in financiële problemen doordat partners de vastgelegde alimentatie niet betalen. Een evaluatie van de werking en een hervorming en versterking waar nodig is dus noodzakelijk volgens Groen. Bovendien willen we dat de inkomensgrens van gerechtigden op voorschotten op alimentatie wordt opgetrokken.

  Ten vierde moet ook een eerlijk en menselijk pensioen een garantie zijn voor alleenstaande ouders. Bij echtscheiding mag de partner, die de carrière minderde in functie van kinderen, niet gestraft worden voor een keuze die beide partners samen maakten. Daarom verankeren we de pensioensplit (zie onderwerp pensioenen) als wettelijke standaardoptie.”
 • N-VA
  “De kinderbijslag is net hervormd met de bedoeling om kinderarmoede verder aan te pakken. In plaats van 3,4% van het budget vroeger gaat er nu in het nieuwe systeem 10% naar sociale toeslagen. Voorbeeld: een alleenstaande mama die minder dan 29.000 euro per jaar verdient, kreeg in het oude systeem 97 euro sociale toeslag. In het nieuwe systeem krijgt zij 240 euro. Ook kinderopvang willen we betaalbaar houden voor iedereen met de nodige aandacht voor alleenstaanden.

  We voeren een beleid om mensen te activeren en ze lagere belastingen te laten betalen. Dat is ook goed beleid voor singles. Wij proberen mensen maximaal te activeren en niet te betuttelen. We moeten inzetten op betaalbare woningen voor alleenstaanden met aandacht voor nieuwe woonvormen."
 • PVDA
  “Een collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon maakt het voor alleenstaande ouders gemakkelijker om werk en gezin te combineren.

  We creëren meer en betaalbare en kwaliteitsvolle plaatsen in openbare kinderdagverblijven. We streven naar een opvangcapaciteit van 50 plaatsen per 100 kinderen in het hele land. We verhogen de toelagen voor ouderschapsverlof. We maken de Dienst voor Alimentatievorderingen toegankelijk voor alle rechthebbende, zonder inkomensplafond. Zo kunnen ex-partners en kinderen de onderhoudsuitkeringen invorderen. We trekken de maatregelen van de regering Michel om de inkomensgarantieuitkering te verlagen in.”
 • Open Vld
  “De groeiende groep van alleenstaanden is heterogeen. Kinderloze alleenstaanden worden systematisch door het beleid vergeten, maar niet door de fiscus. Het kan niet dat mensen die vrijwillig of onvrijwillig single blijven en geen kinderen krijgen, hiervoor dubbel en dik gestraft worden. De overheid mag immers noch fiscaal noch sociaal bepaalde samenlevingsvormen bestraffen.

  Alleenstaanden lopen vaak ook een verhoogd armoederisico. Wij zijn daarom voor een singlereflex, waardoor nieuwe beleidsmaatregelen niet onterecht nadelig uitvallen voor alleenstaanden. Voor bestaande maatregelen, bijvoorbeeld op het vlak van moderne samenlevingsvormen of het recht hebben op bepaalde sociale tegemoetkomingen, moeten discriminaties systematisch worden weggewerkt.

  Kinderloze singles moeten ook het recht hebben om iemand naar keuze als ‘sociaal familielid’ aan te duiden. Deze persoon kan aanspraak maken op zorgverlof en heeft in het erfrecht het statuut van een nauw familielid.”
 • s.pa
  “Er moet een verhoogde aandacht komen voor de impact van beleidsbeslissingen op de specifieke situatie van alleenstaanden en eenoudergezinnen. Beslissingen die een disproportioneel negatieve impact hebben op hun situatie dienen te worden gewijzigd in hun voordeel dan wel ongedaan te worden gemaakt. We stimuleren en ondersteunen actief gemeentes die een eenvoudig en discreet sociaal onderzoek doen naar alleenstaanden, eenoudergezinnen en mensen die de facto in armoede leven waardoor deze groepen maximaal gebruik kunnen maken van bepaalde rechten of voordelen.

  Een rechterlijke beslissing tot betaling van onderhoudsgeld moet gepaard gaan met een automatische toekenning van een ontvangstmachtiging en deze wordt onmiddellijk overgemaakt aan DAVO."
 • Vlaams Belang
  “Toegang tot betaalbare kinderopvang dient prioritair te worden voorbehouden voor arbeidsactieve ouders.”

Bijna alle partijen zijn het eens dat discriminaties of hindernissen voor eenoudergezinnen moeten weggewerkt worden. Groen, N-VA, PVDA halen aan dat kwaliteitsvol en betaalbaar kinderopvang nodig is. Voor Vlaams Belang dient betaalbare kinderopvang prioritair voorbehouden worden voor arbeidsactieve ouders. Voor Groen en N-VA moet de kinderbijslag voldoende hoog zijn om armoede aan te pakken. Cd&V en Groen pleiten verder voor de versterking van ouderschapsverlof en zorgverlof. PVDA wil dan weer een betere combinatie werk en gezin door een collectieve arbeidsvermindering met behoud van loon. Open Vld interpreteerde de vraag wellicht verkeerd, waardoor het niet duidelijk is wat de standpunten zijn van deze partij.

Beroepsparticipatie

Volgens Statistiek Vlaanderen blijkt dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in het onderzoek- en ontwikkelingspersoneel (O&O). Voor alle sectoren samen is het aandeel van vrouwen in het O&O-personeel 27,8%. Daarnaast bedraagt volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen het aandeel vrouwen binnen ondernemingen 20%.

"Heeft uw partij standpunten en doelstellingen als het gaat om de verschillen in (beroeps)participatie van vrouwen en mannen? Indien ja, kunt u daar een beschrijving van geven? Indien dit niet het geval is kunt u uitleggen waarom niet?"
 • CD&V
  Niet beantwoord
 • Groen
  "Groen wil waken over de genderneutraliteit van functieclassificaties en wil genderstereotiepe studiekeuzes ontmoedigen zodat ook vrouwen doorstromen naar topfuncties en het glazen plafond doorbreken.

  Bovendien moet dat glazen plafond overal verdwijnen. Op plaatsen waar de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies flagrant is, zoals het leger, de diplomatie, de academische wereld en de hoge magistratuur, kiezen we resoluut voor genderquota. Dat geldt evenzeer voor voorzitters, bestuurders en directies van (semi)overheidsinstellingen. Selectiecriteria worden meer transparant en gendergevoelig gemaakt. Op plaatsen waar vrouwen reeds toegang hebben tot hogere functies kiezen we voor zelfregulering. We vragen aan organisaties om concrete doelstellingen te formuleren voor een betere genderbalans en aan te geven hoe ze het naleven daarvan zullen opvolgen. Een aantal good practices in ‘masculiene sectoren’ bewijzen dat gerichte, positieve acties het verschil maken.

  Doordat vrouwen nog steeds deeltijdse arbeid op zich nemen, willen we door een aantrekkelijk verlofsysteem en toegankelijke kinderopvang, de financiële zelfstandigheid van vrouwen stimuleren.

  Ook in het onderwijs deden we voorstellen om genderstereotypering tegen te gaan."
 • N-VA
  "In plaats van de marktwerking scheef te trekken door artificieel een enorme vraag naar vrouwen te creëren, kan de overheid beter zorgen voor een voldoende aanbod aan gekwalificeerde vrouwen. Met name door de gendersegregatie van de arbeidsmarkt aan te pakken, de non-discriminatie bij aanwerving en promotie te waarborgen, de arbeidsflexibiliteit te bevorderen, een coherent gezinsbeleid te voeren en de genderbias aan te pakken. Doordat de vraag op de markt spontaan groeit, zal ook het aanbod geleidelijk toenemen, zodat een nieuw marktevenwicht wordt bereikt. Bedrijven die niet met deze evolutie meegaan, zullen daarvan de gevolgen ondervinden. Dat proces zal misschien meer tijd vergen, maar het zal organisch verlopen en in overeenstemming zijn met de sociale en economische realiteit."
 • Open Vld
  Niet beantwoord
 • PVDA
  "Wij staan positief om hier verandering in te brengen, maar we hebben dit nog niet concreet uitgewerkt. Wij zullen alle voorstellen hieromtrent steunen."
 • s.pa
  Niet beantwoord
 • Vlaams Belang
  "Alles begint bij het onderwijs. Nog al te vaak worden mannen (jongens) toegeleid naar technische beroepen en vrouwen (meisjes) naar meer verzorgende beroepen. Het onderwijs moet de stap maken naar een toeleiding op basis van competenties en interesses."

"Heeft uw partij beleidsplannen rond de beeldvorming van mannen en vrouwen in bovenstaande sectoren? Indien ja, kunt u daar een beschrijving van geven? Indien dit niet het geval is kunt u uitleggen waarom niet?"
 • CD&V
  Niet beantwoord
 • Groen
  Voor een samenleving die verder wil groeien, is een degelijk beleid rond kunst, cultuur en media geen overbodige luxe. Zij vormen de hefbomen om tot nieuwe inzichten en praktijken te komen. Ze maken ons sterker: als mens en als samenleving. Een actief beleid rond beeldvorming van mannen en vrouwen is dus noodzakelijk. Onderwijs, media, overheid, arbeidsmarkt en middenveld moeten daarom meer dan nu inzetten op man-vrouwgelijkheid.

  Groen wil roldoorbrekende beeldvorming stimuleren en seksisme bestrijden. Stereotypen beperken vaak de ontplooiingskansen van vrouwen. Door stereotiepe beeldvorming verdienen ze minder, stromen ze minder makkelijk door naar topfuncties, en nemen ze een groter aandeel van het huishouden en de zorg op zich. Ze kleven aan ‘sticky floors’ en botsen tegen het ‘glazen plafond’. Omgekeerd is de ‘zorgende man’ ook nog geen maatschappelijke evidentie waardoor nog steeds veel mannen zich geremd voelen om een zorg- of ouderschapsverlof op te nemen.

  Daarom streeft Groen naar een actief beleid rond beeldvorming van mannen en vrouwen. Onderwijs, media, overheid, arbeidsmarkt en middenveld zetten meer dan nu in op man-vrouwgelijkheid via campagnes en good practices. Initiatieven zoals ZORRA, die de media bewaken met betrekking tot rolpatronen en genderbeelden, wordt heropgestart. Laakbare praktijken worden aan de kaak gesteld. Vanuit de overheid wordt een publieksprijs uitgeschreven voor roldoorbrekende reclame. Daarnaast worden campagnes opgezet om de maatschappelijke waardering voor zorgtaken te verhogen en om ze gelijker te verdelen tussen mannen en vrouwen.

  We ontwikkelen bovendien een actieplan dat gericht is op bewustmaking, opleiding, training van professionals, preventieve interventies en behandelingsprogramma’s om seksisme tegen te gaan. Daarvoor betrekt de overheid de private sector, het onderwijs en de media. Sociale media zijn een handig middel om specifieke doelgroepen te bereiken. Ze laten toe om constructieve boodschappen en relevante ervaringen te delen.

  Ten slotte wordt er op regelmatige basis onderzoek uitgevoerd om (vooruitgang van) attitudes ten opzichte van geweld tegen vrouwen en mannen te meten. Campagnes richten zich op de pijnpunten die aan de oppervlakte komen."
 • N-VA
  "Steeds meer vrouwen studeren voor typische O&O beroepen zoals arts of apotheker. Er blijven echter weinig vrouwen die voor een STEM-richting gaan. De overheid kan campagnes uitwerken om dergelijke richtingen op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij meisjes zodat ze later sneller de stap zetten naar bijvoorbeeld een ingenieursopleiding. De sector zelf moet ook inspanningen leveren door de juiste beeldvorming en een aantal rolmodellen naar voor te schuiven."
 • Open Vld
  Niet beantwoord
 • PVDA "Wij staan positief om hier werk van te maken, maar we hebben dit nog niet concreet uitgewerkt. Wij zullen alle voorstellen hieromtrent steunen."
 • s.pa
  "In de toekomstige beheersovereenkomst met de openbare omroep blijft diversiteit een speerpunt, zodat iedereen die in Vlaanderen woont zich in zijn/haar VRT herkent. Dit impliceert dat de bestaande streefcijfers ambitieuzer worden. Ook private media worden gestimuleerd om verhoogde aandacht te hebben voor een diversiteitsbeleid dat een verschil maakt. Daarbij moet er bijzondere aandacht zijn voor een niet-stereotiepe beeldvorming. Bij de publieke omroep wordt de voortgang op deze vlakken jaarlijks gemonitord door een externe, onafhankelijke organisatie."
 • Vlaams Belang
  "Neen."

Groen en Vlaams Belang erkennen dat genderstereotypen het onderwijs binnensluipen. Vlaams Belang gaat hier echter niet dieper op in. Groen wel en doet volgende concrete voorstellen: roldoorbrekende beeldvorming stimuleren en seksisme bestrijden, genderquota promoten en gerichte campagnes uitwerken. Ook N-VA is van mening dat de overheid moet sensibiliseren met campagnes met rolmodellen voor het actief promoten van gekwalificeerde vrouwen om genderbias aan te pakken. s.pa vindt dat er een bijzondere rol is weggelegd voor de openbare omroep en private media voor een diverse beeldvorming. Wat deze partij hieronder verstaat is niet duidelijk. CD&V, Open Vld beantwoordden de vraag niet en PVDA geeft aan geen concrete voorstellen hierover te hebben uitgewerkt.

Sport

"Welke standpunten en doelstellingen heeft uw partij als het gaat om het onderscheid in gedrag en het onderscheid in ongelijke kansen met betrekking tot vrouwelijke- en mannelijke sporters? Kunt u daar een beschrijving van geven? Indien uw partij daar geen plannen over heeft waarom niet?"
 • CD&V
  Niet beantwoord
 • Groen
  "De getuigenissen en alarmerende cijfers over de fysieke integriteit van sporters, van mensen in de media en de culturele sector vergen een meer alerte overheid. Sectoren sport, onderwijs, cultuur, media, zorg en ondernemen sturen we aan om op een juiste manier op te treden tegen grensoverschrijdend gedrag.

  Imade Annouri plaatste de problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport op de agenda en jaagt minister Muyters aan om hier meer beleid rond te voeren."
 • N-VA
  "Er is nog een lange weg af te leggen op vlak van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen wat sport betreft. Verloning is daar één element van, waarbij er een zeer grote inspraak is van private investeerders in de sport. Een beter genderevenwicht in de raden van bestuur kan hier deels aan tegemoet komen, ook om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Sportfederaties kunnen financieel beloond worden voor goed bestuur, maar er zijn vele oorzaken voor het tekort aan vrouwen in sportfederaties. De N-VA streeft naar een genderevenwicht, ook binnen de sport."
 • Open Vld
  Niet beantwoord
 • PVDA
  "Wij staan positief om hier werk van te maken, maar we hebben dit nog niet concreet uitgewerkt. Wij zullen alle voorstellen hieromtrent steunen."
 • s.pa
  Niet beantwoord
 • Vlaams Belang
  "Neen."

De partijen die deze vraag beantwoordden, blijven zeer vaag. Groen heeft aan Philippe Muyters, Vlaams minister van werk, economie, innovatie en sport, gevraagd om de problematiek rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport op de agenda te plaatsen. N-VA geeft aan dat er nog een lange weg moet afgelegd worden en pleit voor een beter genderevenwicht in de raden van bestuur. CD&V, sp.a en Open Vld beantwoordden de vraag niet. PVDA wil hier werk van maken, maar heeft nog geen plan uitgewerkt. Vlaams Belang antwoordde "neen".

REALISATIE DOELSTELLING PARTIJPROGRAMMA'S

Aan de ex-regerende partijen vroegen we ook wat ze hebben gerealiseerd ter bevordering van gendergelijkheid. Dit aan de hand van plannen en doelstellingen die zij hadden opgenomen in hun partijprogramma's van 2014 inzake de verruiming van ouderschap in het burgerlijk wetboek, de erkenning van nieuwe gezinsvormen, het wegnemen van discriminaties of hindernissen voor eenoudergezinnen en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Alleen CD&V beantwoordde een aantal vragen, N-VA en Open Vld lieten de vragen open. Klik op het pijltje naast elk thema om de individuele antwoorden van CD&V te bekijken.

Ouderschap in het burgerlijk wetboek

 • "In hoeverre heeft CD&V de adoptieprocedure voor holebi's vereenvoudigd?"

"De adoptieprocedure duurt lang en is bijzonder kostelijk. Om deze toekomstige ouders een hart onder de riem te steken, zal tot 20% van de gemaakte kosten voor adoptie in aanmerking komen voor een belastingvermindering, met een maximum van €6.150."

Alleenstaande ouders

 • "In hoeverre heeft CD&V het ondersteuningsbeleid beter kunnen laten afstemmen voor eenoudergezinnen?"

"CD&V-fractie Brussel: erfenissprong en uitbreiding successierechten naar stief- en zorgkleinkinderen. De fiscale hervorming van de huidige regering heeft er voor gezorgd dat de lasten op arbeid zijn verschoven naar de lasten op vastgoed met de bedoeling de noodzakelijke middenklassen aan te trekken en te behouden. De Brusselse fractie heeft een resolutie ingediend om het mogelijk te maken dat zorg- en stiefkleinkinderen ook zouden gelijk geschakeld worden met kleinkinderen bij het betalen van successierechten. Daarnaast vroeg ze via een resolutie om de invoering van een flexibele erfsprong."

ALGEMENE CONCLUSIE

Deze derde nieuwsbrief over maatschappelijke kwesties (2) behandelde de verruiming van ouderschap in het burgerlijk wetboek, de erkenning van nieuwe gezinsvormen, het wegnemen van discriminaties of hindernissen voor eenoudergezinnen en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Getuige de vragenlijst onder de zeven grootste politieke partijen naar aanleiding van hun partijprogramma's van 2019, kan in het algemeen worden gesteld dat zij belang hechten aan passende wettelijke kader, passend beleid en statuten voor gendergerelateerde kwesties die onder het thema "Maatschappij" vallen. sp.a Groen, Open Vld, Vlaams Belang en CD&V staan achter een ruimere interpretatie van het gezin, dat niet meer te vergelijken is met traditionele gezinnen van vroeger. N-VA heeft geen directe plannen als het gaat om veranderingen van ouderschap in het Burgerlijk Wetboek noch over nieuwe gezinsvormen. Vlaams Belang heeft ook geen plannen om verandering te brengen in ouderschap in het Burgerlijk Wetboek. sp.a, Groen, CD&V en PVDA delen wel concrete plannen om proactief te kunnen optreden tegen partnergeweld, seksueel geweld, maatregelen die getroffen kunnen worden voor alleenstaande ouders en plannen voor nieuwe gezinsvormen.

Om gelijke beroepskansen voor vrouwen en mannen te creëren binnen Onderzoek & Ontwikkeling pleiten Groen en N-VA voor campagnes met rolmodellen voor het actief promoten van gekwalificeerde vrouwen. Groen wil nog meer genderquota promoten, terwijl N-VA geen uitspraken hierover doet.

Er valt geen conclusie te trekken op basis van de vraag naar welke plannen en doelstellingen de regerende partijen CD&V, N-VA en Open Vld realiseerden ter bevordering van gendergelijkheid inzake de verruiming van ouderschap in het burgerlijk wetboek, de erkenning van nieuwe gezinsvormen, het wegnemen van discriminaties of hindernissen voor eenoudergezinnen en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. CD&V reageerde immers als enige partij. Ze gaf mee dat holebi-ouders een belastingsvermindering kregen en de Brusselse fractie van CD&V een resolutie indiende om zorg- en stiefkleinkinderen gelijk te schakelen met kleinkinderen bij het betalen van successierechten.


Meer weten?

Bron hoofdafbeelding: Element5 Digital via Unsplash

Bron banner: The Pencils of Eline

Op de hoogte blijven van RoSa thema's en actua?

Ontvang onze tweewekelijkse Pers:pectief waarin we een actueel of onderbelicht thema bespreken vanuit een genderperspectief, of kies voor onze driemaandelijkse Uitgelezen met tal van boekrecensies, interviews, de nieuwste aanwinsten in onze almaar groeiende collectie en nog veel meer, telkens rond één specifiek thema.

Schrijf je in