hier komen promoties & acties

Vragen?

Zit je met een vraag over gender of feminisme? Ben je op zoek naar een bepaald boek of tijdschrift? Heb je interesse in ons aanbod en wil je meer informatie?

Mail ons op info@rosavzw.be en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Sociaal en politiek

White supremacy en feminisme

Vrouwen in rechts-extremistische groepen hebben lange tijd ondersteunende, vaak ondergeschikte, rollen op zich genomen. Steeds meer vervullen vrouwen ook sleutelposities in deze bewegingen, die historisch gezien zeer mannelijk waren en bovendien traditionele genderrollen onderschreven, waardoor vrouwen zelden machthebbende posities bekleedden. Sinds de #MeToo beweging losbrak, staat gendergelijkheid hogerop de politieke agenda en is feminisme meer mainstream geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook rechts-extremistische groepen hierdoor beïnvloed werden.

Onderzoeksmogelijkheden: welke rol spelen genderstereotypen, vooroordelen over sekserollen en het binaire m/v-denken in suprematiebeleving en rechts-extremistische ideologie? Hoe verhouden suprematiedenken, racisme, seksisme en feminisme zich met elkaar in deze milieus? Welke invloed hebben white supremacy feministen op het sociale of politieke leven in België of bijvoorbeeld in de VS, waar diverse uitingen van de combinatie seksisme-racisme zeer actueel in het nieuws verschijnen? Ook Scandinavische landen kunnen een interessante casestudie zijn.

Een andere invalshoek: in welke mate wordt er binnen het mainstream feminisme dat platform krijgt in films, boeken, kranten, maatschappelijke debatten, ... rekening gehouden met een intersectioneel perspectief? Is er in mainstream feminisme sprake van een - bewuste of onbewuste - variant van wit feminisme? En zo ja, wat is de impact op vrouwen die zich onderscheiden van dat normatief, wit vrouwbeeld?


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: feminisme / feministische stromingen / intersectionaliteit / racisme / rechts extremisme / ...

Femonationalisme

Femonationalisme verwijst naar een vorm van exploitatie en coöptatie van feministisch discours in xenofobe campagnes. Door een bepaalde bevolkingsgroep te beschrijven als inherent misogyn of vrouwonderdrukkend, wordt die groep uitgesloten van het nationale zelfbeeld dat als postfeministisch en geëmancipeerd wordt voorgesteld. De notie gendergelijkheid wordt in dit geval gebruikt als affectieve strategie om racistische overtuigingen en beleidsvoorstellen te rechtvaardigen, maar maakt in weze blind voor aanhoudende uitdagingen op vlak van gendergelijkheid die alle vrouwen treffen.

Onderzoeksmogelijkheden: in hoeverre leeft femonationalisme in Vlaanderen, België of Europa? Welke politieke partijen, (vrouwen)organisaties of groeperingen hanteren een femonationalistische discours? In welke mate worden genderstereotypen, vooroordelen over sekserollen en het binaire m/v-denken ingezet om een nationale identiteit te onderschrijven en een culturele Andere te viseren? Wat is de impact van het feministische gedachtegoed op nationalistische retoriek en politiek? Wat is de impact van nationalisme op de invulling van het begrip “gendergelijkheid”?


Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: feminisme / feministische stromingen / nationalisme / racisme / rechts extremisme / politieke stromingen / ...

Feminisme en mannelijkheid

Wat zijn de overheersende attituden ten opzichte van mannen die zich als feminist uiten? Moeten mannen méér doen om zich “feminist” te (mogen) noemen dan vrouwen, of net minder? Durven mannen en jongens zich uiten als feminist anno 2020? Wat maakt iemand een feminist? Hoeveel oog is er voor het begrip “mannelijkheid” in gesprekken over feminisme en/of gender? Voer een attitude-onderzoek uit.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: profeministische mannen / mannen / mannelijkheid / jongens / feminisme / anti-feminisme / attituden / ...

Glazen klif/afgrond

Glazen afgrond verwijst naar een fenomeen uit de bedrijfswereld waarbij vrouwen vaker een leidinggevende rol zullen krijgen in periodes waarin het slechter gaat of wanneer er sprake is van een meer algemene crisis. Anders bekeken: als de kans op falen het grootst is en de kans op succes klein. Een verklaring kan zijn dat de traditionele kandidaat - een witte man - deze posities te risicovol vindt en dat vrouwen in zo'n situatie de job minder snel weigeren omdat ze het als hun enige kans zien. Frequent worden deze topvrouwen snel opnieuw vervangen door mannen wanneer er terug sprake is van veiligere wateren of wanneer de topvrouw er niet in slaagt om de crisis op te lossen. Vaak zijn deze topvrouwen heel erg “in the picture” en wordt - bij falen - het beeld bevestigd dat "vrouwen niet geschikt zijn om de leiding te nemen".

De afgelopen jaren zagen we soortgelijke verhoudingen ook vaker in de politieke wereld. Meermaals werd een vrouw aangesteld als tijdelijk hoofd van de regering van een land. Zo werd Sophie Wilmès te midden van een wereldwijde coronacrisis én in tijden van politieke crisis onze eerste vrouwelijke premier. In het VK werd Theresa May als eerste aangesteld om een Brexitdeal af te sluiten. Er doemt stilaan een patroon op van vrouwen die premier ad interim worden na het opstappen van de vorige regering, het in verval geraken van een land of te midden van een wereldwijde coronacrisis. Sinds 2013 zagen we vrouwelijke premiers ad-interim passeren in onder meer de Centraal Afrikaanse Republiek, Haïti, Griekenland, Moldavië en Transnistrië. Ook in de jaren daarvoor konden we sporadisch gelijkaardige voorbeelden waarnemen. Zo was Radmila Šekerinska tot twee maal toe minister-president ad interim in Macedonië. Niet zelden wordt er dan groot misbaar gemaakt in de media omdat het gaat om ‘de eerste vrouwelijke premier of minister-president’ (vb. CAF en Griekenland). Eenmaal het land weer op de rails, zien we terug een man aan het hoofd. Is hier sprake van toeval of kunnen we de term ‘glazen afgrond’ laten vallen?

Onderzoeksmogelijkheden: doorbreken vrouwen makkelijker het glazen plafond in tijden van crisis, wanneer de kans op mislukken groter is? Hoe wordt gekeken naar vrouwelijk leiderschap? Hoe wordt leiderschap in tijden van crisis geëvalueerd? Zijn er opvallende verschillen in hoe vrouwelijk of mannelijk leiderschap worden beoordeeld?


In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: politieke participatie / glazen afgrond / glazen plafond / politici / leidinggevende beroepen / presidenten / politiek / participatie / ...

  • Reset: my fight for inclusion and lasting change / Ellen K. Pao, 2017 - RoSa ex.nr.: EII a/773
  • Gender and social hierarchies: perspectives from social psychology / Klea Faniko (e.a.), 2016 - RoSa ex.nr.: FII d/194
  • Vrouwen & macht: een manifest / Mary Beard, 2018 – RoSa-ex.nr.: FII m/797
  • Politics and the glass cliff: evidence that women are preferentially selected to contest hard-to-win seats / Artikel in PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY maart 2010 jrg. 34 nr. 01
  • Een nieuw verschijnsel: de glazen afgrond / Artikel in DE MADAM nr. 04 jul-aug 2010
  • Women on the edge: as the familiar glass ceiling for women becomes the scary-sounding 'glass cliff', Andrea Wren warns, beware the perilous promotion / Artikel in The Guardian 13 september 2004

Sekswerk: legaliseren of (de)criminaliseren?

Volgens Amnesty International moet prostitutie worden gedecriminaliseerd. Op die manier zouden de rechten van sekswerkers beter kunnen worden beschermd en kan uitbuiting effectiever bestreden worden. Tegenstanders opperen echter dat het voorstel de mensenrechten en waardigheid van personen die zich prostitueren schendt.

Onderzoeksmogelijkheden: Onderzoek de verschillende perspectieven in het debat. Tracht in te schatten wat de toekomst zal brengen. Zit een wereldwijde legalisering er aan te komen? Prostitutie is niet strafbaar bij ons in België. In Zweden, Canada en IJsland wel, net als het pooierschap. In landen als Nederland, Duitsland en Nieuw-Zeeland wordt met een decriminaliseringsmodel gewerkt. Wat hebben deze diverse modellen tot nu toe als resultaat met zich meegebracht?  Welke aanpak zien we in de andere buurlanden van België (vb. Frankrijk of Groot-Brittannië)?


In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: prostitutie / prostituees / standpunten / beleid / attituden / overheidsbeleid / acties / amnesty international / wetgeving / …

Beleid rond seksueel geweld: focus op slachtoffers of op daders?

Afgelopen jaren berichtten diverse media over verscheidene initiatieven die geweld tegen vrouwen moeten tegengaan. In Groot-Brittannië kwam het voorstel om aparte treinstellen voor vrouwen te voorzien herhaaldelijk terug, een maatregel die we ook al in India konden waarnemen. Er was ook het initiatief om workshops op universiteitscampussen te voorzien waarin jonge vrouwen tips meekrijgen om “verkrachting te voorkomen”, denk aan zelfverdedigingscursussen. Dit soort initiatieven focussen echter op de (potentiële) slachtoffers en niet op de (potentiële) daders. Daarmee wordt het gedrag van (potentiële) daders niet aangepast.

Onderzoeksmogelijkheden: zijn initiatieven die focussen op (mogelijke) slachtoffers een vorm van victimblaming? Welke initiatieven zijn er die focussen op (potentiële) daders? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende initiatieven in een preventiebeleid tegen seksueel geweld? Zijn ze effectief? Hoe worden dergelijke initiatieven ervaren?


In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: verkrachting / seksueel geweld / slachtoffers / daders / acties / seksuele vorming / machismo / macht / attituden / ...

Migratie vanuit een genderblik

Migratie is geen genderneutraal fenomeen. Of de migrant een man of een vrouw is, heeft ingrijpende gevolgen voor het migratieproces, voor de gevaren tijdens dit proces alsook voor de ontvankelijkheid van een migratieaanvraag.

Onderzoeksmogelijkheden: Hoe verschilt de positie van vrouwelijke migranten met die van mannelijke? Bekijk de link tussen de migratiecrisis, uitbuiting en mensenhandel vanuit een genderblik.

Andere invalshoek: hoe gaan hulpverleners in asielcentra het best om met andere ervaringen m/v? Analyseer de beeldvorming over vluchtelingen in de media: hoe worden 'de mannen' en 'de vrouwen' voorgesteld? Wat met de asielaanvraag van gezinnen: tijd voor een praktijk met een gelijke stem voor man en vrouw?


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: migratie / allochtonen / asiel / vluchtelingen / hulpverlening / ...

Armoedebeleid vanuit een genderblik

Is ons armoedebeleid genderneutraal of genderbewust? En, waar kunnen en moeten we naartoe? Welke lessen kunnen we van andere landen leren? Is er sprake van genderbewustzijn in organisaties die werken rond armoedebestrijding?

Een andere invalshoek: analyseer het armoedebeleid van een specifiek land, of een concreet mechanisme uit dat beleid, vanuit een genderblik. Voorbeelden: België, Frankrijk, de VS, DRC, ...


In de pers: 

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: armoede / overheidsbeleid / beleid / ...

Gender en duurzame ontwikkeling

Gender is bij de Sustainable Development Goals - de opvolger van de MDG's - een belangrijke component. Duurzame ontwikkeling en gelijke kansen m/v gaan dan ook hand in hand. Maar wat doet België om de gendercompentent van de SDG's veilig te stellen? Wat doen Belgische ontwikkelingsorganisaties om het genderverhaal mee te nemen? Wat zien we op papier en wat in de praktijk? Maak een analyse van de huidige situatie en/of doe aanbevelingen voor de komende periode. 


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: internationale betrekkingen / politiek / VN / beleid / ontwikkelingsbeleid / armoede / Millennium doelstellingen / duurzaamheidsdoelstellingen / ...