hier komen promoties & acties

Feministische stromingen

Dat “het feminisme” niet bestaat, wordt duidelijk door de veelheid aan verschillende feministische stromingen. Hoewel gendergelijkheid het ultieme streefdoel vormt van alle feministische stromingen, zijn de meningen veelal verdeeld over hoe gendergelijkheid bereikt kan worden. Ook de centrale strijdpunten en methoden variëren van stroming tot stroming.

Feminisme omvat alle maatschappelijke en politieke stromingen die ongelijke genderverhoudingen kritisch analyseren en gendergelijkheid nastreven. Ondanks dit gemeenschappelijk streefdoel, zijn er grote verschillen tussen feministen onderling in de manier waarop zij gendergelijkheid conceptualiseren en beogen te bereiken. Dat is ook niet zo gek. “Het feminisme” bestaat evenmin als “de politiek”: net zoals socialisten en neoliberalen een heel ander wereldbeeld hebben, zijn ook socialistische feministen het vaak oneens met neoliberale feministen over feministische thema’s zoals de loonkloof en segregatie op de arbeidsmarkt.

Niet alleen economische thema’s verdelen de feministische beweging. Ook bestaan er uiteenlopende visies op culturele thema’s, zoals bijvoorbeeld vrouwelijke seksualiteitsbeleving. Waar libertaire postfeministen seks beschouwen als een dankzij het feminisme veroverd domein van plezier en genot, benadrukken radicale feministen dat seks voor vrouwen nog steeds een domein van uitbuiting en gevaar betekent in een wereld waar seksueel misbruik nog steeds een wijdverbreid probleem vormt en vrouwenlichamen in de culturele beeldvorming en de porno-industrie geseksualiseerd en gecommercialiseerd worden. Deze twee feministische stromingen benaderen eenzelfde thema dus vanuit twee sterk contrasterende invalshoeken.

In dit subthema ontdek je de veelheid aan visies die de feministische beweging rijk is. Soms staan ze mijlenver uit elkaar, soms zijn ze het dan weer unaniem eens over een specifiek thema. Wat buiten kijf staat, is dat alle stromingen streven naar een rechtvaardige samenleving waarin gender niet langer een rem vormt op iemands persoonlijke ontwikkeling of levensomstandigheden. De kracht en het politieke potentieel van feminisme zit dan ook in haar niet-aflatende aandacht voor de ongelijke effecten van sociale gendermechanismen en haar toewijding om te blijven streven naar een samenleving, een wereld, waarin iedereen gelijke rechten en kansen krijgt, ongeacht gender.

 

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek: