hier komen promoties & acties

Gender

Gender verwijst naar het geheel van ideeën, sociale verwachtingen en maatschappelijke normen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Die opvattingen hebben invloed op onze houding en gedrag, op regels, gebruiken, taal en media, en op politieke en sociaaleconomische systemen. Genderopvattingen zijn cultuurgebonden. Ze variëren en evolueren doorheen tijd en ruimte.

Rok Normaal
 • Wat is gender?

  Wat betekent het concept gender? Welke invloed heeft gender op onze individuele leven en op de bredere samenleving? En leiden gendernormen tot sociale ongelijkheid?

 • Terminologie

  Wat is nu eigenlijk het verschil tussen gender en genderidentiteit? Wat bedoelen we met transgender of genderdiversiteit? En, moeten we het hebben over genderneutraal of genderbewust?

 • Variatie in sekse en gender

  Hoe universeel zijn sekse- en gendernormen? Wat betekent het in Westerse en andere samenlevingen om man of vrouw te zijn? Door welke sociaal-culturele factoren veranderen gendernormen? En houdt het tweeseksenmodel vandaag nog stand?

 • Gender en feminisme

  Welke rol speelt gender binnen feminisme? Hoe vormt gender een instrument voor feministische actie?

 • Mannelijkheid

  Gender en feminisme worden historisch geassocieerd met het aankaarten en bestrijden van ongelijkheden ten aanzien van vrouwen, de strijd voor vrouwenemancipatie en vrouwenrechten. Toch is dit beeld al lang geen weerspiegeling meer van de realiteit. Steeds meer groeit het besef dat het patriarchaat als onderdrukkingsmechanisme niet enkel vrouwen maar iedereen beperkt en benadeelt.

 • Genderdatakloof

  De laatste jaren is er groeiende aandacht voor de genderdatakloof, zowel in de academische wereld als op politiek niveau. Wat is dat precies? Hoe is deze kloof ontstaan? Wat zijn de gevolgen hiervan op verschillende domeinen van de samenleving? En wat is juist het verschil tussen deze ‘gender data gap’ en ‘gender data bias’?

 • Gender mainstreaming

  Hoe kunnen we oorzaken van genderongelijkheid in de samenleving achterhalen en beter begrijpen? Welke strategieën kunnen we uitwerken om genderongelijkheid aan te pakken?