hier komen promoties & acties

Onderwijs en opvoeding

Van zodra we geboren worden, worden we door een genderblik bekeken en leren we zelf met die genderblik naar anderen kijken.

Jongeren
 • Gender en socialisatie

  Op basis van wat kinderen en jongeren leren over gender, vinden ze ander speelgoed en andere kleren leuk, blinken ze uit in andere schoolvakken, en kiezen ze andere studierichtingen. Daarnaast presteren ze anders tijdens de schoolloopbaan en kiezen ze voor andere jobuitwegen. Hoe er in het onderwijs en in de opvoeding omgegaan wordt met gender, heeft dus een belangrijke invloed op zowel de persoonlijke ontwikkeling van elke minderjarige maar ook op de maatschappelijke ideeën over gender in de brede zin.

 • Onderwijsparticipatie

  Hoewel meisjes en jongens in België formeel gelijke kansen krijgen in het onderwijs, zijn er opvallende genderverschillen in hun onderwijsparticipatie, zelfs in die mate dat er sprake is van onderwijssegregatie. Dat wilt zeggen dat jongens en meisjes ongelijk vertegenwoordigd zijn in verschillende soorten onderwijs, zowel op vlak van onderwijsniveau als op vlak van studierichting.

 • Onderwijsprestatie

  Naast genderverschillen in studiekeuzes en onderwijsparticipatie in de brede zin, zijn er ook opvallende genderverschillen in de onderwijsprestatie van jongeren. Waar het verschil in schoolse vorderingen tussen meisjes en jongens in de lagere school nog niet zo opvalt, verscherpt dit zich met de jaren. In het secundair onderwijs valt op dat er een grotere schoolachterstand en -uitval is onder jongens: zij herhalen vaker een leerjaar en verlaten ook vaker vroegtijdig het onderwijs zonder kwalificatie.

 • Genderbewust opvoeden

  Al voor de geboorte van een kind houden gendernormen ons in de greep. Ouders, grootouders, andere zorgfiguren of naasten projecteren gegenderde verwachtingen en normen op de dan nog ongeboren kleine spruit. De vraag die op ieders lippen schijnt te liggen: wordt het een jongen of meisje? Voor velen lijkt dat onderscheid essentieel om zich voor te bereiden op de komst van het kind. Welke rol speelt gender in opvoeding? En wat houdt genderbewust opvoeden in?

 • Genderbewust lesgeven

  Wil je genderbewust lesgeven om alle leerlingen te stimuleren hun volle potentieel te bereiken maar weet je niet goed hoe? Hieronder lichten we toe wat genderbewust lesgeven precies voorstaat en geven we een aantal aandachtspunten mee om dit te vertalen naar je lespraktijk. Daarbij geven we ook enkele concrete tips en tricks.

 • Genderinclusief schoolbeleid

  Schoolgaan maakt een groot deel uit van de tijdsbesteding van kinderen en jongeren. De schoolse leer- en leefomgeving kan dan ook een belangrijke rol spelen in de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Hoewel er steeds meer aandacht is voor gender op het klasniveau kunnen onderwijsinstellingen ook op organisatorisch niveau bijdragen aan een meer genderinclusief schoolklimaat waar alle leerlingen zich ten volle kunnen ontplooien.