hier komen promoties & acties

Missie

RoSa wil als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen bevorderen en hierdoor de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving helpen wegwerken.

Onder gender verstaat RoSa de sociale ideeën, verwachtingen en normen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid. Kortom, wat het betekent om man of vrouw te zijn in onze samenleving. Het concept gender houdt een idee van veranderlijkheid in zich. De verwachtingen rond gender variëren immers naargelang tijd, plaats of context. Essentieel is dat het concept gender het persoonlijke overstijgt. Gender vormt niet alleen een onderdeel van onze identiteit, maar werkt ook als ordeningsprincipe in onze samenleving en zit vervat in de heersende normen en waarden van een cultuur. Op die manier leiden (historisch gegroeide) genderconstructies tot sociale ongelijkheden. Het bevorderen van genderbewustzijn is volgens RoSa een essentiële eerste stap in elke (persoonlijke, sociale en/of beleidsmatige) actie rond gelijke kansen m/v. Als kenniscentrum ziet RoSa het dan ook als haar taak om hierover te informeren, documenteren en sensibiliseren. Zo zorgen we er mede voor dat dergelijke acties een vruchtbare bodem vinden bij alle betrokken actoren in Vlaanderen. Hoe we concreet te werk gaan, ontdek je hier.

RoSa’s visie op gender en genderverhoudingen is bovendien gekaderd in een internationaal perspectief. Sociale ongelijkheden gegroeid uit onevenwichtige genderrelaties zijn vanzelfsprekend niet louter een Vlaams fenomeen. Evenmin houdt de theorievorming over gender, of het ontstaan van interessante evoluties of bewegingen, op aan de grens. RoSa vindt het dan ook belangrijk om een vinger aan de pols te houden van internationale ontwikkelingen met betrekking tot gendergerelateerde thema’s. Zo kunnen parallellen getrokken worden met de situatie in Vlaanderen. Verder wenst RoSa een speler te zijn op internationale fora met betrekking tot dit onderwerp en op die manier bij te dragen aan de zichtbaarheid van Vlaanderen in het buitenland.

RoSa onderzoekt en documenteert genderverhoudingen binnen het grotere verhaal. Achterstellingsmechanismen op basis van gender zijn immers geen geïsoleerd gegeven. Ze bevinden zich vaak op het kruispunt met andere achterstellingsmechanismen zoals seksuele oriëntatie, ras/etniciteit, religie, nationaliteit, handicap en leeftijd. Ze zijn ingebed in historisch gegroeide sociale, beleidsmatige en culturele afspraken, gewoontes en gebruiken. RoSa hecht er belang aan binnen de eigen werking aandacht te hebben voor deze intersectionaliteit. In het ruimere gelijkekansenlandschap in Vlaanderen streeft RoSa een goede verstandhouding met de andere partners na.