hier komen promoties & acties

Arbeidsparticipatie

Het aantal betaald werkende vrouwen op de arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk gestegen. De ondervertegenwoordiging van vrouwen op de arbeidsmarkt is stilaan aan het verdwijnen. Toch is de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt nog niet ideaal.

Arbeidsparticipatie is sinds jaar en dag een belangrijke dimensie voor vrouwenemancipatie. Economische zelfstandigheid beïnvloedt namelijk in grote mate de autonomie van een vrouw. In dat opzicht staan vrouwen er tegenwoordig een pak beter voor dan een halve eeuw geleden. De arbeidsparticipatie van vrouwen is zowel op nationaal als op internationaal niveau enorm toegenomen. Toch zijn er nog belangrijke ongelijkheden op vlak van arbeid. Zo zijn vrouwen bijvoorbeeld oververtegenwoordigd in slecht betaalde en precaire sectoren. Daar tegenover staat eveneens dat vrouwen moeilijkheden ondervinden om door te stoten naar de hogere echelons van de arbeidshiërarchie. Dit kan onder meer verklaard worden door vormen van discriminatie waarmee vrouwen, meer dan mannen, geconfronteerd worden.

Dit thema bevat een overzicht van belangrijke cijfers over de aanhoudende verschillen tussen mannen en vrouwen op vlak van arbeidsparticipatie. We belichten enkele culturele factoren die de aanhoudende genderkloof verklaren en schetsen ook de historische evolutie van arbeidsparticipatie van vrouwen.