hier komen promoties & acties

International Mens Day

19.11 | Internationale Mannendag

19 november is Internationale Mannendag. Deze dag staat in het teken van de discriminaties waar jongens en mannen mee te maken krijgen en de bijdrage die ze kunnen leveren aan een samenleving waarin gelijke kansen centraal staan. Ook staan we stil bij de impact van mannelijkheidsnormen, machismo en stereotype manbeelden op onze samenleving. 

Waarom Internationale Mannendag?

De missie van Internationale mannendag steunt op zes peilers:

  • promoten van positieve mannelijke rolmodellen;
  • erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan de samenleving, gemeenschap, familie, kinderzorg, huwelijk en het milieu;
  • aandacht voor mannen hun gezondheid en welzijn op sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel vlak;
  • onder de aandacht brengen van discriminatie die mannen ervaren;
  • verbeteren van genderrelaties en bevorderen van gendergelijkwaardigheid;
  • een veiligere en betere wereld creëren waar iedereen zich thuisvoelt.

Mannen ervaren ook seksisme

#MeToo

Ook in het #MeToo-verhaal spelen gendernormen inzake mannelijkheid een rol. Ook mannen ervaren seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele intmidatie, dat wordt onderschat en onderbelicht:

1 op de 5 mannen is slachtoffer van geweld. Jammer genoeg is het taboe voor mannen die slachtoffer zijn van partner- of huiselijk geweld groot omdat er wordt uitgegaan van de stereotype dat mannen plegers zijn, ook als ze een klacht indienen tegen mishandeling. De gevolgen van partnergeweld zijn even ernstig voor mannen en vrouwen met depressies, suïcidale gedachten, slaap- en posttraumatische stoornissen tot gevolg. 

Vaderschap

In België heeft de partner (vader en meemoeder) wettelijk recht op tien dagen geboorteverlof (opgelet: deze tekst dateert van 2019, sinds 2021 is geboorteverlof voor vaders, meemoeders en meeouders uitgebreid naar vijftien dagen en vanaf 2023 zal dit nog verhogen naar twintig dagen). Dat ligt ver onder het Europese gemiddelde van 12,5 dagen. Uit een enquête van de Gezinsbond is gebleken dat 93% van de (natuurlijke) moeders en 84% van de partners (vaders en meemoeders) het geboorteverlof voor werknemers ‘te kort’ of ‘veel te kort’ vindt. Met een petitie voor uitbreiding van het geboorteverlof voor partners willen de Gezinsbond en de Vrouwenraad vaders een extra duwtje in de rug geven om tijd te maken voor hun gezin. 

Het huishouden en de zorg voor het kind worden vooral nog gezien als terreinen van de vrouw. Die eenzijdige perceptie zorgt ervoor dat bepaalde voorzieningen nog altijd niet papavriendelijk zijn, bijvoorbeeld waarom staat de verschoontafel nog vooral in de vrouwentoilet?  

Vrouwen- en mannenberoepen

Ook al wordt er uitgegaan van gelijkse studiekansen voor vrouwen en mannen, leidt dit jammer genoeg niet naar gelijke beroepskansen voor vrouwen en mannen. Ook mannen kunnen afgewezen worden voor een job omwille van hun geslacht en dat ondanks gelijkwaardige competenties en diploma's. Net zoals meisjes en vrouwen worden gestimuleerd voor STEM-jobs, zouden jongens en mannen ook gestimuleerd moeten worden voor overwegend vrouwelijke sectoren zoals de zorg- en onderwijssector.

Hij-kant

Zij-kant doopt voor een dag de vrouwenbeweging om naar Hij-kant. Een man die feminist is, komt immers niet alleen op voor gelijke rechten voor vrouwen, maar behartigt ook zijn eigen belangen. In hun publicatie 'Gezocht: Femanisten', oftewel feminisme door een mannelijke bril heeft Zij-kant de mannelijke visie op gendergelijkheid onderzocht. Wat vinden mannen van gendergelijkheid en van de soms beladen term feminisme? Welke discriminaties ervaren mannen? Wat kan het feminisme voor hen betekenen?

De literatuurstudie en de interviews in deze publicatie tonen aan dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen slachtoffer zijn van achterstellingsmechanismen en vooroordelen, die stevig ingeworteld zijn. Daarom is het nodig het feminisme open te trekken tot een zaak van en voor vrouwen én mannen. Met de term ‘femanisme’ wordt een feminisme geintroduceerd door en voor mannen. Iedereen, zowel mannen als vrouwen, is tenslotte gebaat bij meer gelijkwaardigheid. 

Mannen en feminisme

Michael Kimmel - "Waarom gendergelijkheid goed is voor iedereen - inclusief mannen"

Socioloog Michael Kimmel is één van de toonaangevende onderzoekers en auteurs over mannen en mannelijkheid. Michael Kimmel maakt er een verrassende, grappige, praktische aangelegenheid van om mannen en vrouwen gelijk te behandelen op de werkvloer én thuis. Een win-winsituatie met als resultaat meer mogelijkheden en een gelukkiger leven voor iedereen. Bekijk zijn spraakmakende TEDxtalk hier.  

Jens Van Tricht - Waarom feminisme goed is voor mannen

Binnen het feminisme is er niet altijd veel aandacht geweest voor het feit dat ook mannen lijden onder hokjesdenken. De Nederlander Jens van Tricht is één van de pioniers die in de lage landen stipuleert dat mannen vaak opgesloten zitten in het nauwe, destructieve keurslijf van mannelijkheid. Zijn jarenlange strijd voor mannenemancipatie heeft nu een weerslag gevonden in een boek met de veelbelovende titel Waarom feminisme goed is voor mannen.


Meer lezen:

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

#Themadagen #InternationaleMannendag #19november #RoSaschrijft